bạc có 2 đồng vị . nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,8. Nếu có 36 nguyên tử đồng vị 107 ag thì sẽ có bao nhiêu nguyên tử đồng vị 109 ag (

Question

bạc có 2 đồng vị . nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,8. Nếu có 36 nguyên tử đồng vị 107 ag thì sẽ có bao nhiêu nguyên tử đồng vị 109 ag
(chú thích 107,109 là A, CHƯA CÓ Z)
GIÚP MÌNH VỚI Ạ MÌNH GẤP LẮM!!!MN CẢM ƠN NHIỀU

in progress 0
Vivian 18 phút 2021-09-14T12:34:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:36:25+00:00

  Đáp án:

   24

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{Gọi x và y lần lượt là phần trăm của }^{107}Ag{,^{109}}Ag\\
  \dfrac{{107 \times x + 109 \times y}}{{100}} = 107,8\\
   \Rightarrow \dfrac{{107x + 109 \times (100 – x)}}{{100}} = 107,8\\
   \Rightarrow 107x + 10900 – 109x = 10780\\
   \Rightarrow x = 60\%  \Rightarrow y = 40\% \\
  \text{Số nguyên tử đồng vị }^{109}Ag\text{ nếu có 36 đồng vị }^{107}Ag\\
  {N_{^{109}Ag}} = \dfrac{{36 \times 40}}{{60}} = 24
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )