Bác Hương muốn làm 4 chiếc rèm cửa sổ và 2 chiếc rèm cửa ra vào.Bác dự tính mỗi chiếc rèm cửa sổ cần 2,75m vải, mỗi chiếc rèm cửa ra vào cần 3,25m vải

Question

Bác Hương muốn làm 4 chiếc rèm cửa sổ và 2 chiếc rèm cửa ra vào.Bác dự tính mỗi chiếc rèm cửa sổ cần 2,75m vải, mỗi chiếc rèm cửa ra vào cần 3,25m vải và cần thêm 9,8m vải để may các đường trang trí cho các rèm.Hỏi bác Hương cần mua ít nhất bao nhiêu mét vải?
cảm ơn trước

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-08-28T19:42:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:43:43+00:00

  Bài giải

  Bốn chiếc rèm cửa sổ cần số mét vải là:

  \(2,75 \times 4 = 11\left( m \right)\)

  2 chiếc rèm cửa ra vào cần số mét vải là:

  \(3,25 \times 2 = 6,5\left( m \right)\)

  Bác Hương cần mua ít nhất số mét vải là:

  \(11 + 6,5 + 9,8 = 27,3\left( m \right)\)

  Đáp số: 27,3m.

   

  0
  2021-08-28T19:44:13+00:00

  Số mét vải cần để may rèm cửa sổ: 

  2,75*4=11 m

  Số mét vải cần để may rèm cửa ra vào:

  3,25*2=6,5 m

   Vậy cần mua ít nhất 11+6,5+9,8=27,3 m vải

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )