Bài 1:2 tốp thợ lăn cùng làm 1 công việc thì sau 12 giờ sẽ xong. Họ cùng làm được 4 giờ thì tốp thứ nhất nghỉ, tốp thứ hai làm nốt trong 20 giờ nữa mớ

Question

Bài 1:2 tốp thợ lăn cùng làm 1 công việc thì sau 12 giờ sẽ xong. Họ cùng làm được 4 giờ thì tốp thứ nhất nghỉ, tốp thứ hai làm nốt trong 20 giờ nữa mới xong. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tốp phải mất bao nhiêu giờ mới xong công việc đó
Bài 2:Anh làm việc nhà thì sau 16 phút sẽ xong. Khi anh làm được 4 phút thì có thêm em cùng làm nên cả 2 anh em làm tiếp trong 10 phút là xong.Hỏi nếu em làm 1 mình thì sau bao lâu xong việc nhà

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-09-13T16:10:15+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:11:46+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  `Bài 1: `

  Trong `4` giờ cả hai đội làm được `4/12` công việc hay `1/3` công việc

  Phần công việc tốp thứ II làm trong `20` giờ là:

  `1 – 1/3 = 2/3` công việc

  Gọi x là thời gian tốp thứ II làm một mình thì xong công việc, thì trong một giờ tốp thứ hai làm

  được `1` công việc

  Trong `20` giờ tốp thứ II làm được công việc

  Vậy `20/x = 2/3  = 30`  ( giờ )

  Nên tốp thứ II làm một mình thì mất 30 giờ là xong công việc

  Suy ra, trong 1 giờ tốp thứ I làm được:

  `1/12 – 1/30 = 1/20`  (công việc)

  Suy ra tốp thứ I làm một mình thì trong 20 giờ là xong công việc 

  `Bài 2 :`

  Trong 1 phút người anh làm được:

  `1:16=1/16`( việc nhà)

   Sau 4 phút người anh còn:

  `1-(4.1/16)=3/4`(việc nhà)

  Hai anh em làm việc nhà còn lại thì mỗi phút làm được: 

  `3/4:10=3/40`(việc nhà)

  Trong 1 phút người em làm được:

  `3/40-1/16=1/80` ( việc nhà )

  Người em làm một mình việc nhà thì sẽ xong trong:

  `1:1/80=80` (phút)

  Vậy người em làm một mình việc nhà thì sẽ xong trong `80` phút

  0
  2021-09-13T16:12:14+00:00

  Đáp án:

   Bài 1:

     Trong 1 giờ, 2 tốp thợ lặn làm được: 1:12=1/12( công việc ) 

  ⇒ Họ đã cùng nhau làm được số công việc là: 4.1/12=1/3( công việc)

      Số công việc tốp 2 phải làm sau khi tốp 1 nghỉ là: 1-1/3=2/3(công việc)

  ⇒ Tốp 2 làm một mình sẽ mất số thời gian là: 20:2/3=30(giờ)

  ⇒ Trong 1 giờ tốp 2 làm được: 1:30=1/30(công việc)

       Trong 1 giờ tốp 1 làm được: 1/12-1/30=1/20(công việc)

  ⇒ Nếu làm riêng thì tốp 1 làm trong: 1:1/20=20(giờ)

                         Đáp số: Nếu làm riêng thì tốp 1 làm trong 20 giờ

                                      Nếu làm riêng thì tốp 2 làm trong 30 giờ

  Bài 2: 

     Trong 1 phút người anh làm được: 1:16=1/16( việc nhà)

  ⇒ Sau 4 phút người anh còn: 1-(4.1/16)=3/4(việc nhà)

      Hai anh em làm việc nhà còn lại thì mỗi phút làm được:  3/4:10=3/40(việc nhà)

  ⇒ Trong 1 phút người em làm được: 3/40-1/16=1/80

  ⇒ Người em làm một mình việc nhà thì sẽ xong trong: 1:1/80=80 (phút)

  Vậy người em làm một mình việc nhà thì sẽ xong trong 80 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )