BÀI 1 7 năm trước tổng số tuổi 3 mẹ con là 48 tuổi . 6 năm sau , tổi mẹ hơn con nhỏ 30 tuoiir và hơn con lơn 24 tuỗi . tính tuổi mẹ hiện nay BÀI 2 1

Question

BÀI 1
7 năm trước tổng số tuổi 3 mẹ con là 48 tuổi . 6 năm sau , tổi mẹ hơn con nhỏ 30 tuoiir và hơn con lơn 24 tuỗi . tính tuổi mẹ hiện nay
BÀI 2
1 khu vườn hình chữ nhật có CD gấp 3 lần CR . hỏi DT khu vườn đó biết nếu tăng CD lên 5m và giảm CR đi 5m thì DT giảm đi 225m2
BÀI 3
Hai kho chứa lương thực có 72 tấn gạo. Nếu chuyên 3/8 số tấn gạo ở kho T1 sang kho T2 thì 2 kho bằng nhau.Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo .
Mấy bài này hơi khó , nên mỗi bài 20 ddiemr nhé , làm ơn giúp mk

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-08-17T16:42:06+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:43:26+00:00

  $\text{Chào bạn. Bạn tham khảo nhé !}$

  $\text{Bài làm :}$ $\text{Bài 1 :}$ $\text{Bài giải :}$

  $\text{Tổng số tuổi của 3 mẹ con hiện nay là :}$ $\text{48 + 7 + 7 + 7 = 69 ( tuổi )}$
  $\text{Con lớn hơn tuổi con bé là :}$ $\text{30 – 24 = 6 ( tuổi )}$

  $\text{Tuổi con bé là :}$ $\text{( 69 – 30 – 6 ) ÷ 3 = 11 ( tuổi )}$
  $\text{Tuổi mẹ là :}$ $\text{30 + 11 = 41 ( tuổi )}$
  $\text{Đáp số :}$ $\text{41 tuổi}$

  $\text{Bài 2 :}$ $\text{Bài giải :}$

  $\text{Chiều dài ban đầu của khu vườn hình chữ nhật đó là :}$ $\text{225 ÷ 5 = 45 ( m )}$
  $\text{Chiều rộng ban đầu của khu vườn hình chữ nhật đó là :}$ $\text{45 ÷ 3 = 15 ( m )}$
  $\text{Diện tích ban đầu của khu vườn hình chữ nhật đó là :}$ $\text{45 × 15 = 675 ( m² )}$

  $\text{Đáp số :}$ $\text{675m²}$
  $\text{Bài 3 :}$ $\text{Bài giải :}$

  $\text{Sau khi chuyển}$$\dfrac{3}{8}$$\text{số tấn gạo ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì 2 kho bằng nhau.}$ $\text{Coi số lương thực ở kho 1 là :}$ $\text{8 phần}$ $;$ $\text{Số lương thực ở kho 2 là :}$ $\text{2 phần.}$

  $\text{Ta có sơ đồ :}$ 
  $\text{Kho thứ nhất :}$ $\text{| — | — | — | — | — | — | — | — |}$
  $\text{Kho thứ hai :}$    $\text{| — | — |}$

  $\text{⇒ Vậy :}$ $\text{Kho thứ nhất chứa số tấn gạo là :}$ $\text{72 ÷ ( 8 + 2 ) × 8 = 57,6 ( tấn )}$
  $\text{Kho thứ hai chứa số tấn gạo là :}$ $\text{72 – 57,6 = 14,4 ( tấn )}$
  $\text{Đáp số :}$ $\text{Kho thứ nhất :}$ $\text{57,6 tấn gạo}$ $;$ 

                              $\text{Kho thứ hai :}$ $\text{14,4 tấn gạo.}$

  $\text{#We_are_one}$
  $\text{#No_copy}$
  $\text{Chúc bạn hok tốt nhé !}$
  $\text{Cho mik xin vote 5 sao + 1 cảm ơn + câu trl hay nhất nhé}$

  0
  2021-08-17T16:43:51+00:00

  Đáp án:

   bài 1

  tổng số tuổi 3 mẹ con hiện nay  là

  48+7+7+7=69 (tuổi)

  con lớn hơn  tuổi con bé là

  30-24= 6 (tuổi) 

  tuổi con bé là:

  (69-30-6):3=11 (tuổi) 

  tuổi mẹ  là:

  11+30=41 (tuổi) 

  bài 2

  chiều dài ban đầu

  225:5=45 (m)

  chiều rộng  ban đầu

  45:3=15 (m) 

  dt ban đầu là45×15=675 (m)

  bài 3 

  sau khi chuyển kho chuyển 3/8 sốlương thực sang kho thì 2 kho bằng nhau

  coi số lương thực ở kho 1 là:8phần,kho số 2 có lương thực  là 2 phần

  kho số một có số lương thực là

  72:(8+2)×8=57,6 (tấn)

  kho số hai có số lương thực là

  72-57,6=14,4  (tấn)

  no copy học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )