Bài 1 a.[(-26)+(-29)]+(15) b666-(-422)-100-88 c.(-75)+(-325) d.76+|-124| e.(-257)+|-48| g |-125|+|70| Bài 2 a.5+(-7)+9+(-11)+13+(-15) b(-10)+12+(-14)+

Question

Bài 1
a.[(-26)+(-29)]+(15)
b666-(-422)-100-88
c.(-75)+(-325)
d.76+|-124|
e.(-257)+|-48|
g |-125|+|70|
Bài 2
a.5+(-7)+9+(-11)+13+(-15)
b(-10)+12+(-14)+16+(-18)+20
c.455+(-311)+3789+(-144)
Bài 3
a.86+357+14+43
b.25.5.4.27.2
c.996+45
d.321-96
Bài 4 trong hai số này số nào lớn hơn
a 3⁴ và4³
b.3^5 và5³
c.2⁴ và4²
d.2^6 và 100
e.-122 và 13.
f.-45 và 45
g.|56| và|-49|
h |1000| và |-1000|
I.|-72| và |72|
k.|-12| và
Bài5
a sắp xếp số nguyên sau theo thứ tự tăng dần
2,-19,7,1,-3,0
b. Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần
-2019,47,0,9,-11,4002
Bài 6 tìm số tự nhiên x biết rằng nếu nhân với nó với 5 rồi cộng thêm 16 sau đó chia cho 3 thì được 7
Bài 7 tìm tổng các số nguyên x biết
a -4

in progress 0
aihong 3 tuần 2021-08-17T05:02:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:03:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,[(-26)+(-29)]+15

  =-55+15

  =-40

  b,666-(-422)-100-88

  =666+422-100-88

  =1088-100-88

  =988-88

  =900

  c,(-75)+(-325)

  =-400

  d,76+|-124|

  =76+124

  =200

  e,(-257)+|-48|

  =(-257)+48

  =-209

  g,|-125|+|70|

  =125+70

  =195

   

  0
  2021-08-17T05:04:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,[(-26)+(-29)]+15

  =-55+15

  =-40

  b,666-(-422)-100-88

  =666+422-100-88

  =1088-100-88

  =988-88

  =900

  c,(-75)+(-325)

  =-400

  d,76+|-124|

  =76+124

  =200

  e,(-257)+|-48|

  =(-257)+48

  =-209

  g,|-125|+|70|

  =125+70

  =195

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )