Bài 1 : a, 35 – ( 5 – 18) + ( -17) b, $6^{2}$ : 4 x 3 + 2 x $5^{2}$ – $201^{0}$ Bài 2: Tìm số tự nhiên a biết:70:a ; 84:a và 2

Question

Bài 1 : a, 35 – ( 5 – 18) + ( -17)
b, $6^{2}$ : 4 x 3 + 2 x $5^{2}$ – $201^{0}$
Bài 2: Tìm số tự nhiên a biết:70:a ; 84:a và 2

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-08-16T16:53:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:54:38+00:00

  Đáp án:

   

   BÀI 1: a) 35-(5-18)+(-17)

                =   35-(-7)+(-17)

                =   35+7-17

                =       42-17 

                =           25

         

  0
  2021-08-16T16:55:18+00:00

  Đáp án:

   Bài 1:

  a,`35 -(5 – 18) + (-17)`

  `=35-5 + 18 – 17`

  `=30 +1`

  `=31`

  b, ` 6² : 4 xx 3 + 2 xx 5² -201^0`

  `=36 : 4 xx 3 +2 xx 25 -1`

  `=27 + 50 – 1`

  `=76`

  Vì 70 , 84 đều chia hết cho a nên a∈ ƯC(70 ; 84)

  `70 = 2 xx 5 xx 7`

  `84= 2² xx 3 xx 7`

  ƯCLN(70;84)=`2 xx 7=14`

  a ∈Ư(14)={1;2;7;14}

  Mà 2<a<8 nên a=7

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )