bài 1: a) 45 mũ 3.20 mũ 4.18 mũ 2 phần 180 mũ 5 b)2 mũ 13+2 mũ 5 phần 2 mũ 10 + 2 mũ 2 bài 2:tìm x a) 50-5.(x-3)=30 b) 14+5mũ 2.x=4 mũ 6:4mũ 3 c)x ch

Question

bài 1:
a) 45 mũ 3.20 mũ 4.18 mũ 2 phần 180 mũ 5
b)2 mũ 13+2 mũ 5 phần 2 mũ 10 + 2 mũ 2
bài 2:tìm x
a) 50-5.(x-3)=30
b) 14+5mũ 2.x=4 mũ 6:4mũ 3
c)x chia hết cho 12;x chia hết cho 25;x chia hết cho 30 và 500

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-01T10:58:40+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:00:15+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  1)a)\dfrac{{{{45}^3}{{.20}^4}{{.18}^2}}}{{{{180}^5}}}\\
   = \dfrac{{{{\left( {{3^2}.5} \right)}^3}.{{\left( {{2^2}.5} \right)}^4}.{{\left( {{{2.3}^2}} \right)}^2}}}{{{{\left( {{2^2}{{.3}^2}.5} \right)}^5}}}\\
   = \dfrac{{{3^6}{{.5}^3}{{.2}^8}{{.5}^4}{{.2}^2}{{.3}^4}}}{{{2^{10}}{{.3}^{10}}{{.5}^5}}}\\
   = {5^2} = 25\\
  b)\dfrac{{{2^{13}} + {2^5}}}{{{2^{10}} + {2^2}}} = \dfrac{{{2^5}\left( {{2^8} + 1} \right)}}{{{2^2}\left( {{2^8} + 1} \right)}} = {2^3} = 8\\
  B2)a)50 – 5\left( {x – 3} \right) = 30\\
   \Rightarrow 5\left( {x – 3} \right) = 50 – 30\\
   \Rightarrow 5\left( {x – 3} \right) = 20\\
   \Rightarrow x – 3 = 4\\
   \Rightarrow x = 7\\
  Vậy\,x = 7\\
  b)14 + {5^2}.x = {4^6}:{4^3}\\
   \Rightarrow 14 + 25.x = {4^3}\\
   \Rightarrow 14 + 25.x = 64\\
   \Rightarrow 25.x = 50\\
   \Rightarrow x = 2\\
  Vậy\,x = 2\\
  c)x \vdots 12;x \vdots 25;x \vdots 30\left( {500 < x < 700} \right)\\
   \Rightarrow x = BC\left( {12;25;30} \right)\\
  Do:12 = {2^2}.3;25 = {5^2};30 = 2.3.5\\
   \Rightarrow BCNN\left( {12;25;30} \right) = {2^2}{.3.5^2} = 300\\
   \Rightarrow x \in \left\{ {300;600;900;…} \right\}\\
   \Rightarrow x = 600\left( {do:500 < x < 700} \right)\\
  Vậy\,x = 600\\
  d)\left( {x + 4} \right) \vdots \left( {x + 1} \right)\\
   \Rightarrow \left( {x + 1 + 3} \right) \vdots \left( {x + 1} \right)\\
   \Rightarrow 3 \vdots \left( {x + 1} \right)\\
   \Rightarrow \left( {x + 1} \right) \in \left\{ { – 3; – 1;1;3} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ { – 4; – 2;0;2} \right\}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )