Bài 1 : a) Cho a + b = 25 và ab = 136 . Không tính giá trị của a , b . Hãy tính : 1) a^2 + b^2 2) a^3 + b^3 3) a^4 + b^4 b) Cho x + y =

Question

Bài 1 :
a) Cho a + b = 25 và ab = 136 . Không tính giá trị của a , b . Hãy tính :
1) a^2 + b^2
2) a^3 + b^3
3) a^4 + b^4
b) Cho x + y = 9 và xy = 18 . Không tính giá trị của x , y . Hãy tính giá trị của các biểu thức sau
1) M = x^2 + y^2
2) N = x^4 + y^4
3) P = x^2 – y^2
4) Q = x^3 – y^3

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-08-20T03:26:53+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:28:37+00:00

  a, 

  1/ a²+ b²= (a+b)²- 2ab= 25²- 2.136= 353

  2/ a³+ b³= (a+b)(a²- ab+ b²)= 25. (353-  136)= 5425

  3/ a^4+ b^4= (a²+b²)²- 2(ab)²= 353²- 2.136²= 87617

  b,

  1/ M= x²+y²= (x+y)²- 2xy= 9²- 2.18= 45

  2/ N= x^4+ y^4= (x²+y²)²- 2(xy)²= 45²- 2. 18²= 1377

  3/ P= x²-y²

  Có (x-y)²= x²- 2xy+ y²= 45- 2. 18= 9 => x-y= 3 hoặc x-y=-3

  Có P= (x+y)(x-y)= 9. 3= 27 

  hoặc P= 9. -3= -27

  4/ Q= x³- y³= (x-y)(x²+ xy+ y²)

  TH1: x-y= 3 => Q= 189

  TH2: x-y= -3 => Q= -189

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )