Bài 1 Cho 11.2g Fe tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCL a(mol/l) chất sau phản ứng thu được m gam muối khan và V lít khí Hidro (đktc) a/ Tính a mol/l b/

Question

Bài 1 Cho 11.2g Fe tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCL a(mol/l) chất sau phản ứng thu được m gam muối khan và V lít khí Hidro (đktc)
a/ Tính a mol/l
b/ Tính m
c/ Tính v
Bài 2 Hòa tan 1.44g kim loại Mg tác dụng vừa đủ với dd HCL 3.65% thì thu được V lít khí Hidro ( đktc) . Tìm V và khối lượng dd HCL
cần dùng.
Bài 3 Hòa tan hết 25.2g 1 kim loại R chưa rõ hóa trị trong dd HCL sau phản ứng thu được 10.08l khí ( đktc) . Xác định kim loại R .

in progress 0
Maria 1 tuần 2021-12-03T23:56:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:58:02+00:00

  1)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{Fe}} = \frac{{11,2}}{{56}} = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{HCl}} = 2{n_{Fe}} = 0,4{\text{ mol}} \to {\text{a = }}\frac{{0,4}}{{0,2}} = 2M\)

  Ta có: 

  \({n_{FeC{l_2}}} = {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,2{\text{ mol}} \to {\text{m = 0}}{\text{,2}}{\text{.(56 + 35}}{\text{,5}}{\text{.2) = 25}}{\text{,4 gam; V = 0}}{\text{,2}}{\text{.22}}{\text{,4 = 4}}{\text{,48 lít}}\)

  2)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{Mg}} = \frac{{1,44}}{{24}} = 0,06{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{{H_2}}} \to V = 0,06.22,4 = 1,344{\text{ lít}}\)

  \({n_{HCl}} = 2{n_{Mg}} = 0,12{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl}} = 0,12.36,5 = 4,38{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd{\text{ HCl}}}} = \frac{{4,38}}{{3,65\% }} = 120gam\)

  3)

  Gọi n là hóa trị của R

  Phản ứng xảy ra:

  \(R + nHCl\xrightarrow{{}}RC{l_n} + \frac{n}{2}{H_2}\)

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{10,08}}{{22,4}} = 0,45{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_R} = \frac{{2{n_{{H_2}}}}}{n} = \frac{{0,9}}{n} \to {M_R} = \frac{{25,2}}{{\frac{{0,9}}{n}}} = 28n \to n = 2;R = 56 \to Fe\)

  0
  2021-12-03T23:58:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

     Fe +       2HCl    →          FeCl2 +   H2

    0,02mol->0,04mol-> 0,02mol->0,02mol 

  a)$C _{M(HCl)}$ =$\frac{0,04}{0,2}$ = 0,2M

  b) m= $m_{FeCl2}$= 0,02. 127=2,54g

  c) $V_{H2}$ = 0,02.22,4=0.448l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )