Bài 1: cho 2 đa thức F(x)=x mũ 5 + x mũ 3 + x mũ 4 A(x)= x mũ 4 + x mũ 5 + x mũ 3 a sắp xết theo luỹ thừa giảm của biến b tính M(x) =A(x)+B(x) Trình b

Question

Bài 1: cho 2 đa thức
F(x)=x mũ 5 + x mũ 3 + x mũ 4
A(x)= x mũ 4 + x mũ 5 + x mũ 3
a sắp xết theo luỹ thừa giảm của biến
b tính M(x) =A(x)+B(x)
Trình bài chi tiết giúp em với ạ

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-08-11T04:18:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:19:24+00:00

  $a)$

  $ F(x) = x^5 +x^3 +x^4$

  $ A(x) = x^4 +x^5 +x^3$

  Sắp xếp lũy thừa giảm

  $ F(x) = x^5 +x^4 +x^3$

  $ A(x) = x^5 +x^4 +x^3$

  $b)$

  $ M(x) = A(x) + B(x) $

  $= ( x^5 +x^4 +x^3) + ( x^5 +x^4 +x^3)$

  $= x^5 +x^4 + x^3 + x^5 +x^4 +x^3$

  $ = 2x^5 +2x^4 + 2x^3$

  0
  2021-08-11T04:19:26+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  Sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến:
  `F(x)=x^5+x^3+x^4`
  `F(x)=x^5+x^4+x^3`
  `A(x)=x^4+x^5+x^3`
  `A(x)=x^5+x^4+x^3`
  `b)`
  `M(x)=A(x)+F(x)`
  `M(x)=x^5+x^4+x^3+x^5+x^4+x^3`
  `M(x)=(x^5+x^5)+(x^4+x^4)+(x^3+x^3)`
  `M(x)=2x^5+2x^4+2x^3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )