BÀI 1: Cho 200 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với dung dịch MgCl2 4% a) Tính khối lượng dung dịch MgCl2 đã dùng. b) Tính khối lượng kết tủa tạo t

Question

BÀI 1: Cho 200 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với dung dịch MgCl2 4%
a) Tính khối lượng dung dịch MgCl2 đã dùng.
b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng.
c)Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được, sau khi đã lọc bỏ kết tủa.
( Cho Na = 23;Cl =35,5 ; H = 1; O = 16; Mg =24)
BÀI 2: Cho 2,4 gam Mg tác dụng với dung dịch HCl 20%, có khối lượng riêng là 1,1g/ml
a/ Tính khối lượng khí thoát ra.
b/ Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.
c/ Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được.

in progress 0
Margaret 2 tuần 2021-11-28T15:05:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:07:16+00:00

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  a)\\
  MgC{l_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaCl\\
  nNaOH = \frac{{200 \times 10\% }}{{40}} = 0,5\,mol\\
  nMgC{l_2} = \frac{{0,5}}{2} = 0,25\,mol\\
  m{\rm{dd}}MgC{l_2} = \frac{{0,25 \times 95}}{{4\% }} = 593,75g\\
  b)\\
  nMg{(OH)_2} = nMgC{l_2} = 0,25\,mol\\
  mMg{(OH)_2} = 0,25 \times 58 = 14,5\,g\\
  c)\\
  m{\rm{dd}}spu = 200 + 593,75 – 14,5 = 779,25g\\
  C\% NaCl = \frac{{0,5 \times 58,5}}{{779,25}} \times 100\%  = 3,75\% \\
  2)\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  a)\\
  nMg = \frac{{2,4}}{{24}} = 0,1\,mol\\
  n{H_2} = 0,1\,mol\\
  V{H_2} = 0,1 \times 22,4 = 2,24l\\
  b)\\
  m{\rm{dd}}HCl = \frac{{0,2 \times 36,5}}{{20\% }} = 36,5g\\
  c)\\
  m{\rm{dd}}spu = 36,5 + 2,4 – 0,1 \times 2 = 38,7g\\
  C\% MgC{l_2} = \frac{{0,1 \times 95}}{{38,7}} \times 100\%  = 24,55\% 
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )