Bài 1)cho 200g dung dịch H2SO4 19.6% vào 320 gam dung dịch NAOH (phản ứng vừa đủ) thu được dung dịch A a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH đã

Question

Bài 1)cho 200g dung dịch H2SO4 19.6% vào 320 gam dung dịch NAOH (phản ứng vừa đủ) thu được dung dịch A
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH đã tham gia phản ứng?
b) Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch A?
Bài 2)Cho 200g dung dịch Na2CO3 10.6% vào dung dịch HCl 14.6%(phản ứng vừa đủ)
a) Tính khơi lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng
b) Tích thể tích thu được sau phản ứng?
c)Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch sau phản ứng ?

in progress 0
Anna 1 năm 2021-08-30T21:43:58+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:45:44+00:00

  Đáp án:

   Bài 1 

  a) PTHH : `H_2SO_4 + 2NaOH → Na_2SO_4 + 2H_2O`

  `mctH_2SO_4=frac{19,6.200}{100}=39,2`g

  `nH_2SO_4=frac{39,2}{98}=0,4` mol

  `⇒nNaOH=2nH_2SO_4=0,8`mol

  `⇒mNaOH=0,8.40=32`g

  `⇒C%NaOH=frac{32}{320}.100=10%`

  b) dd A tức là dd `Na_2SO_4`

  ta có : `nNa_2SO_4=nH_2SO_4=0,4`mol

  `⇒mNa_2SO_4=142.0,4=56,8`g

  `⇒mdd=520`g

  `C%Na_2SO_4=frac{56,8}{520}.100≈10,92%`

  Bài 2 :

  a) PTHH : `Na_2CO_3 + 2HCl → 2NaCl + H_2O + CO_2↑`

  `mctNa_2CO_3=frac{10,6.200}{100}=21,2` g

  `nNa_2CO_3=frac{21,2}{106}=0,2`mol

  `⇒nHCl=2nNa_2CO_3=0,4` mol

  `⇒mHCl=0,4.36,5=14,6`g

  `mddHCl=frac{14,6.100}{14,6}=100`g

  b)`nCO_2=0,2`mol

  `⇒VCO_2=0,2.22,4=4,48` lít

  c)`nNaCl=2nNa_2CO_3=0,4`mol

  `mNaCl=0,4.58,5=23,4`g

  `mdd=291,2`g

  `⇒C%NaCl=frac{23,4}{291,2}.100≈8,04%`

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-30T21:45:54+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  a)C{\% _{NaOH}} = 10\% \\
  b)C{\% _{N{a_2}S{O_4}}} = 10,92\% \\
  2.\\
  a){m_{{\rm{dd}}HCl}} = 100g\\
  b){V_{C{O_2}}} = 4,48l\\
  c)C{\% _{NaCl}} = 8,04\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  a)\\
  {m_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{200 \times 19,6\% }}{{100\% }} = 39,2g\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4mol\\
   \to {n_{NaOH}} = 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,8mol\\
   \to {m_{NaOH}} = 32g\\
   \to C{\% _{NaOH}} = \dfrac{{32}}{{320}} \times 100\%  = 10\% \\
  b)\\
  {n_{N{a_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,4mol\\
   \to {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 56,8g\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}}} + {m_{{\rm{dd}}NaOH}} = 520g\\
   \to C{\% _{N{a_2}S{O_4}}} = \dfrac{{56,8}}{{520}} \times 100\%  = 10,92\% \\
  2.\\
  N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + C{O_2} + {H_2}O\\
  a)\\
  {m_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{200 \times 10,6\% }}{{100\% }} = 21,2g\\
   \to {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{HCl}} = 2{n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,4mol\\
   \to {m_{HCl}} = 14,6g\\
   \to {m_{{\rm{dd}}HCl}} = \dfrac{{14,6}}{{14,6\% }} \times 100\%  = 100g\\
  b)\\
  {n_{C{O_2}}} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,2mol\\
   \to {V_{C{O_2}}} = 4,48l\\
  c)\\
  {n_{NaCl}} = 2{n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,4mol\\
   \to {m_{NaCl}} = 23,4g\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{{\rm{dd}}N{a_2}C{O_3}}} + {m_{{\rm{dd}}HCl}} – {m_{C{O_2}}} = 291,2g\\
   \to C{\% _{NaCl}} = \dfrac{{23,4}}{{291,2}} \times 100\%  = 8,04\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )