Bài 1) cho 280g dung dịch BaCl2 20% phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch A và chất kết tủa B a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4

Question

Bài 1) cho 280g dung dịch BaCl2 20% phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch A và chất kết tủa B
a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã tham gia phản ứng
b) Tính khối lượng chất kết tủa B thu được sau phản ứng
c)Tính nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch A

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-08-30T21:37:56+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:39:19+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a){m_{{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}}} = 269g\\
  b){m_{{\rm{BaS}}{O_4}}} = 62,677g\\
  c)C{\% _{HCl}} = \dfrac{{19,64}}{{486,323}} \times 100\%  = 4,04\% 
  \end{array}\) 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  BaC{l_2} + {H_2}S{O_4} \to B{\rm{aS}}{O_4} + 2HCl\\
  {m_{BaC{l_2}}} = \dfrac{{280 \times 20\% }}{{100\% }} = 56g\\
   \to {n_{BaC{l_2}}} = 0,269mol\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{BaC{l_2}}} = 0,269mol\\
   \to {m_{{H_2}S{O_4}}} = 26,36g\\
   \to {m_{{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{26,36}}{{9,8\% }} \times 100\%  = 269g\\
  b)\\
  {n_{{\rm{BaS}}{O_4}}} = {n_{BaC{l_2}}} = 0,269mol\\
   \to {m_{{\rm{BaS}}{O_4}}} = 62,677g\\
  c)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{BaC{l_2}}} = 0,538mol\\
   \to {m_{HCl}} = 19,64g\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_{{\rm{dd}}BaC{l_2}}} + {m_{{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}}} – {m_{{\rm{BaS}}{O_4}}} = 486,323g\\
   \to C{\% _{HCl}} = \dfrac{{19,64}}{{486,323}} \times 100\%  = 4,04\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )