Bài 1: Cho 7,2 g Magie tác dụng với dung dịch axit clohidric(HCl)d tạo thành Magieclorua(MgCl2) và khí hidro. a) Lập PTHH xảy ra. b) Tính thể tích kh

Question

Bài 1:
Cho 7,2 g Magie tác dụng với dung dịch axit clohidric(HCl)d tạo thành Magieclorua(MgCl2) và khí hidro.
a) Lập PTHH xảy ra.
b) Tính thể tích khí hidro thu được sau phản ứng ở (đktc)
c) Cho toàn bộ lượng H2 ở trên tác dụng với Oxít sắt từ theo sơ đồ phản ứng sau,tính khối lượng sắt thu được.
H2 + Fe3O4 —–> Fe +H2O
( Cho biết : H = 1 ; P =31;O = 16 ; C = 12 ;Cl = 35,5 ; Fe = 56 ;Al = 27; S = 32 ; Mg = 24 )
Bài 2:
a.Tính thể tích khí ôxi tối thiểu(đktc) cần dùng để đốt cháy hết 1,6g bột S ?
b.Tính khối lượng khí SO2 tạo thành ?
( lưu ý câu b có thể tính theo định luật bảo toàn khối lượng)

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-10-28T19:57:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:59:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bàu 1 :

  a. Mg + 2HCl –> MgCl2 + H2

  b. nMg =7,2/24 = 0,3 mol

  Theo PT trên , có nH2 = nMg = 0,3 mol

  ⇒ V H2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

  c.

  4H2 + Fe3O4 –to–> 3Fe + 4H2O

  Theo PT trên , nFe = 3/4 . nH2 = 0,3.3/4 = 0,225 mol

  ⇒ mFe = 0,225.56 = 12,6 gam

  Bài 2 :

  a. nS = 1,6/32 = 0,05 mol

  PTHH : S + O2 –to–> SO2

  Theo PT , nS = nO2 = 0,05 mol

  ⇒ V O2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

  b.Áp dụng ĐLBT khối lượng : có mSO2 = mS + mO2 = 1,6 + 0,05.32 = 3,2 gam

   

  0
  2021-10-28T19:59:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $1/$

  $a,PTPƯ:Mg+2HCl→MgCl_2+H_2↑$

  $b,n_{Mg}=\frac{7,2}{24}=0,3mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Mg}=0,3mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,3.22,4=3,36l.$

  $c,PTPƯ:Fe_3O_4+2H_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $3Fe+4H_2O$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Fe}=\frac{3}{2}n_{H_2}=0,45mol.$

  $⇒m_{Fe}=0,45.56=25,2g.$

  $2/$

  $PTPƯ:S+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $SO_2$

  $a,n_{S}=\frac{1,6}{32}=0,05mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=n_{S}=0,05mol.$

  $⇒V_{O_2}=0,05.22,4=1,12l.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{SO_2}=n_{S}=0,05mol.$

  $⇒m_{SO_2}=0,05.64=3,2g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )