Bài 1 : CHo biết a/b = b/c = c/a , a + b + c khác 0 Tính giá trị bt : a^49 . b^51 / c^100 Bài 2 . Tìm các số hữu tỉ a , b . Biết rằng a – b = a/b =2(a

Question

Bài 1 : CHo biết a/b = b/c = c/a , a + b + c khác 0
Tính giá trị bt : a^49 . b^51 / c^100
Bài 2 . Tìm các số hữu tỉ a , b . Biết rằng a – b = a/b =2(a+b)
Ai làm đr mik vote 5* + 20đ + ctlhn .

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-07-08T20:54:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:55:58+00:00

  Bài 1:

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\frac{a}b=\frac{b}c=\frac{c}a=\frac{a+b+c}{b+c+a}=1$

  $⇒a=b;b=c;c=a⇔a=b=c$

  Suy ra: $\frac{a^{49}.b^{51}}{c^{100}}=\frac{a^{49}.a^{51}}{a^{100}}=\frac{a^{100}}{a^{100}}=1$ 

  Vậy …………………..

  Bài 2:

  Ta có: $a-b=2(a+b)$

  $⇔-a-3b=0$

  $⇔a=-3b$

  $⇒\frac{a}b=\frac{-3b}b=-3$

  $⇒\left \{ {{a-b=-3} \atop {2(a+b)=-3}} \right.⇔$ $\left \{ {{x=-\frac{9}4} \atop {y=\frac{3}4}} \right.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )