Bài 1:Cho đoạn mạch gồm đèn 1,đèn 2 biết A chỉ 1,2 Anguồn điện có U = 6V a) tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn b)biết U2 = 3 V tính v 1 Bài 2 :cho c

Question

Bài 1:Cho đoạn mạch gồm đèn 1,đèn 2 biết A chỉ 1,2 Anguồn điện có U = 6V a) tính cường độ dòng điện qua mỗi đèn b)biết U2 = 3 V tính v 1 Bài 2 :cho các vôn kế có giới hạn đo lần lượt sau 250 MV ,6V Dùng vôn kế vào thích hợp để đo các hiệu điện thế sau đây U1 = 125 mv ,U2 = 1500 v, U3= 3,5 V ,U4 = 4 V

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-12T01:12:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T01:13:11+00:00

  Đáp án:

   Bài 1:

  I1=I2=6v

  U1=3V

  ….

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: \(I = 1,2A;U = 6V\)

  a> Vì mạch có Đ1 mắc nối tiếp Đ2 
  \(I = {I_1} = {I_2} = 1,2A\)

  b> Mạch mắc nối tiếp: 
  \(U = {U_1} + {U_2} \Rightarrow {U_1} = U – {V_2} = 6 – 3 = 3V\)

  Bài 2: 
  \({U_1dm} = 250MV;{U_2dm} = 6V\)

  Muốn đo được hiệu điện thế thì cần mắc các giá trị hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức:

  Đo U1=125mV: dùng \({U_2dm} = 6V\)

  Đo: U2=1500V dùng \({U_1dm} = 250MV\)

  U3=3,5V;U4=4V dùng: \({U_2dm} = 6V\)

  0
  2021-09-12T01:13:50+00:00

   Bài 1:

  I1=I2=6v

  U1=3V

  ….

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: I=1,2A;U=6V

  a> Vì mạch có Đ1 mắc nối tiếp Đ2 
  I=I1=I2=1,2A

  b> Mạch mắc nối tiếp: 
  U=U1+U2⇒U1=U−V2=6−3=3V

  Bài 2: 
  U1dm=250MV;U2dm=6V

  Muốn đo được hiệu điện thế thì cần mắc các giá trị hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức:

  Đo U1=125mV: dùng U2dm=6V

  Đo: U2=1500V dùng U1dm=250MV

  U3=3,5V;U4=4V dùng: 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )