bài 1, cho một khối lượng mạt sắt dư vào 150ml dd HCl, sau phản ứng thu được 10,08l khí ( đktc) a, viết PTHH b, tính khối lượng mạt sắt tham gi phản ứ

Question

bài 1, cho một khối lượng mạt sắt dư vào 150ml dd HCl, sau phản ứng thu được 10,08l khí ( đktc)
a, viết PTHH
b, tính khối lượng mạt sắt tham gi phản ứng
c, Dùng 300ml NaOH để trung hòa hết lượng axit trên. tính khối lượng các chất trong dung dịch sau phản ứng

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-08-17T05:26:21+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:27:38+00:00

  Đáp án:

  a/  PTHH1: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2.

   

  Giải thích các bước giải:

  a)  PTHH1: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2.

  b) Số mol của H2 là:  n = V / 22,4 = 10,08/22,4 = 0,45 (mol)

      Theo PTHH1, ta thấy: $n_{Fe}$ = $n_{H2}$ = 0,45 (mol)

      Khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng là: m= n.M = 0,45. 56= 25,2 (gam)

  0
  2021-08-17T05:27:38+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  b)\\
  {m_{Fe}} = 25,2g\\
  c)\\
  {m_{NaCl}} = 52,65g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  b)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{10,08}}{{22,4}} = 0,45mol\\
  {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,45mol\\
  {m_{Fe}} = n \times M = 0,45 \times 56 = 25,2g\\
  c)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,9mol\\
  NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\\
  {n_{NaCl}} = {n_{HCl}} = 0,9mol\\
  {m_{NaCl}} = n \times M = 0,9 \times 58,5 = 52,65g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )