Bài 1: chứng tỏ rằng một số chia hết cho 5 thì bình phương của chúng cũng chia hết cho 5 Bài 2:Điền chữ số vào dấu *để : ____ a)2001+2*3

Question

Bài 1: chứng tỏ rằng một số chia hết cho 5 thì bình phương của chúng cũng chia hết cho 5
Bài 2:Điền chữ số vào dấu *để :
____
a)2001+2*3 chia hết cho 3
______
b)758*4 chia hết cho 9

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-09T16:10:19+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:11:47+00:00

  Bài 1:

  Gọi số đó là `x`   

  Ta có : `x^2 = x . x`

  Vì `x` $\vdots$ `5` 

  `⇒ x^2` $\vdots$ `5` 

  `⇒ đpcm`

  Bài 2:

  a, Vì `2001` $\vdots$ `3`

  Mà `2001` `+` $\overline{2*3}$ $\vdots$ `3`

  `⇒` $\overline{2*3}$ $\vdots$ `3`

  `⇒ 2 +` * `+ 3` $\vdots$ `3` 

  `⇒ 5 +` * $\vdots$ `3` 

  Do `0 ≤` * `≤ 9`

  `⇒` * `∈ { 1 ; 4 ; 7 }`

  Vậy  * `∈ { 1 ; 4 ; 7 }`

  `b,` $\overline{758*4}$ $\vdots$ `9`

  `⇒ 7 + 5 + 8 +` * `+ 4` $\vdots$ `9` 

  `⇒ 24 +` * $\vdots$ `3` 

  Do `0 ≤` * `≤ 9`

  `⇒` * `= 3`

  Vậy * `= 3`

   

  0
  2021-08-09T16:11:59+00:00

  Bài 1:

  Gọi số đó là a

  Ta có : bình phương cua a là a.a ( định nghĩa] mà a chia hết cho 5 nên a.a chia hết cho 5

  Vậy một số chia hết cho 5 thì bình phương cua chúng cũng chia hết cho 5

  Bài 2:

  a, Ta có:

  Vì 2001 chia hết cho 3 mà 2001+ 2*3 chia hết cho 3 nên 2*3 chia hết cho 3

  Đê 2*3 chia hết cho 3 thì 2+ 3 + * chia hết cho 3 hay 5+ * chia hết cho 3 ⇒ * = 1, 4, 7

  Vậy * = 1, 4 và 7

  b, Đê 758*4 chia hết cho 9 thì 7+5 +8 +*+ 4 chia hết cho 9 hay 24+ * chia hết cho 9 ⇒ *= 3

  Vậy * = 3

  ~ Học tốt! ~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )