Bài 1: Chuyển sang câu bị động: 1. The waiter brings me this dish. 2. Our friends send these postcards to us. 3. Their grandmother told them this stor

Question

Bài 1: Chuyển sang câu bị động:
1. The waiter brings me this dish.
2. Our friends send these postcards to us.
3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.
4. Tim ordered this train ticket for his mother.
5. She showed her ticket to the airline agent.
6. Jim baked this cake yesterday.
7. They are going to buy a new apartment next year.
8. The shop assistant handed these boxes to the customer.
9. The board awarded the first prize to the reporter.
10. People believe that education is the key to success (cả 2 cách)
11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.
12. Tom will give Anna a ride to school tomorrow.
13. They keep this room tidy all the time.
14. We gave Ann some bananas and some flowers.
15. They moved the fridge into the living room.
Bài 2:
16. He used all his ____________ to force the door open. STRONG
17. The police are interested in the sudden ____________ of the valuable painting. APPEAR
18. My teacher ____________ me to take this examination. COURAGE
19. Recently health foods have increased in ____________. POPULAR
20. The old lady hid all her ____________ under the floor. SAVE
21. Your money will be refunded if the goods are not to your complete ____________. SATISFY
22. The council has promised to deal with the problem of _________ among young people. EMPLOY
23. Tung had eaten so much he had to ____________ his belt. LOOSE
24. The dictionaries are with the other ____________ books. REFER
25. I had to check the wages in ____________ to my normal work. ADD
giúp với cần gấp

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-11T18:34:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:35:17+00:00

  BÀI 1

  1. This dish is brought to me by the waiter.

  Món này do người phục vụ mang đến cho tôi.

  2. These postcards are sent to us by our friends.

  Những tấm bưu thiếp này được gửi cho chúng tôi bởi bạn bè của chúng tôi.

  3. This story was told to them by their grandmother when they visited her last week.

  ⇒ Câu chuyện này đã được bà của họ kể cho họ khi họ đến thăm bà vào tuần trước.

  4. This train ticket was ordered for his mother by Tim.

  ⇒ Vé tàu này do Tim đặt cho mẹ. 

  5. Her ticket was shown to the airline agent.

  Vé của cô ấy đã được đưa cho đại lý hàng không.

  6. This cake was baked by Jim yesterday. 

  ⇒ Chiếc bánh này được Jim nướng hôm qua.

  7. A new apartment is going to be buy next year.

  ⇒ Một căn hộ mới sẽ được mua vào năm tới.

  8. These boxes were handed to the customer by the shop assistant.

  ⇒ These boxes were handed to the customer by the shop assistant.

  9. The first prize was awarded to the reporter with the board.

  ⇒ Giải nhất được trao cho phóng viên trên bảng đánh giá.

  10.

  C1: Education is believed to be the key to success by people.

  ⇒ Giáo dục được cho là chìa khóa thành công bởi mọi người.

  C2: The key to success is believed to be the education by people.

  Chìa khóa của thành công được cho là giáo dục bởi mọi người.

  11. Alice secretary was appointed for the meeting by the committee.

  Alice thư ký đã được chỉ định cho cuộc họp bởi ủy ban.

  12. Anna will be given a ride to school by Tom. 

  Anna sẽ được Tom chở đến trường.

  13. This room is kept tidy all the time.

  Căn phòng này được giữ ngăn nắp mọi lúc.

  14. Some bananas and some flowers were given to Ann.

  ⇒ Một số trái chuối và một số bông hoa đã được tặng cho Ann.

  15. The fridge was moved into the living room. 

  Tủ lạnh được chuyển vào phòng khách.

  Với công thức

  Present simple: am/is/are + V3

  Present continious: am/is/are + being + v3

  Present perfect: have/has + been + V3

  Past simple: was/ were + V3

  Will: will be +V3

  Are going to: am / is / are + going to + be + v3

  BÀI 2

  16. He used all his strength to force the door open.

  17. The police are interested in the sudden apperance of the valuable painting. 

  18. My teacher encourages me to take this examination.

  19. Recently health foods have increased in popularity.

  20. The old lady hid all her safety under the floor.

  21. Your money will be refunded if the goods are not to your complete satisfactory.

  22. The council has promised to deal with the problem of employees among young people.

  23. Tung had eaten so much he had to loosen his belt. 

  24. The dictionaries are with the other reference books.

  25. I had to check the wages in addition to my normal work.

  DỊCH

  16. Anh ấy dùng hết sức để ép cửa mở.

  17. Cảnh sát quan tâm đến sự xuất hiện đột ngột của bức tranh có giá trị.

  18. Giáo viên của tôi khuyến khích tôi tham gia kỳ thi này.

  19. Gần đây các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe đã ngày càng phổ biến.

  20. Bà già giấu mọi sự an toàn của mình dưới sàn nhà.

  21. Tiền của bạn sẽ được hoàn lại nếu hàng hóa không phải là hoàn toàn thỏa mãn của bạn.

  22. Hội đồng đã hứa sẽ giải quyết vấn đề của nhân viên trong giới trẻ.

  23. Tùng đã ăn nhiều đến mức phải thắt lưng buộc bụng.

  24. Từ điển cùng với các sách tham khảo khác.

  25. Tôi đã phải kiểm tra tiền lương ngoài công việc bình thường của tôi.

  (Mình dùng google dịch nên nếu có gì sai cko mình xin lỗi nka)

  ???? ~????

  CHÚC CẬU HỌC TỐT ( •̀ ω •́ )✧????‍♀️????

  bai-1-chuyen-sang-cau-bi-dong-1-the-waiter-brings-me-this-dish-2-our-friends-send-these-postcard

  0
  2021-10-11T18:35:55+00:00

  1. This dish is brought to me by the waiter

  2. These postcards are sent to us by our friends

  3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week

  4. This train ticket was ordered for Tim’s mother by him

  5. Her ticket was shown to the airline agent

  6. This cake was baked by Jim yesterday

  7. A new apartment is going to be bought next year

  8. These boxes were handed to the customer by the shop assistant

  9. The first prize was awarded to the reporter by the board

  10. It is believed that education is the key to success

  11. Câu ghi sai thì phải

  12. Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow

  13. This room is kept tidy all the time

  14. Ann was given some bananas and some flowers by us

  15. The fridge was moved into the living room

  16. strength

  17. appearance

  18. encouraged

  19. population

  20. savings

  21. satisfaction

  22. unemployment

  23. loosen

  24. referring (?)

  25. addition

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )