bài 1 ;đặt tính rồi tính a, 85:14 1649:4,85 1,65:0,35 b, 9,558:2,7 19,152:3,6 13,04:2,05 tính hộ mình vào giấy nha bài 2 ; tính bằng cách thuận tiện

Question

bài 1 ;đặt tính rồi tính
a, 85:14
1649:4,85
1,65:0,35
b, 9,558:2,7
19,152:3,6
13,04:2,05
tính hộ mình vào giấy nha
bài 2 ; tính bằng cách thuận tiện nhất
a, 123:2,5+27:2,5
b, 37,15:1,2-25,15:1,2
bài 3 ; điền số thích hợp vào ô trống
9,4km vuông = ….m vuông
2,82 m vuông = …cm vuông
9,75 hm vuông = …m vuông
5,34m=……cm
3,6dam = ……..dm
bài 4 ; biết rằng 0,75l sữa thì cân nặng 0,81 kg . hổi 4,5 lít sữa thì nagwj bao nhiêu kg
bài 5 : một đàn gà có 1000 gà con , trong đó có 375 con gà trống. tìm tỉ số phần trăn của
a. số gà troonggs so với cả đàn
b. số gà mái so với cả đàn
c. số gà trống so với số gà mái
bà 6 ; một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong . người đó muốn đỏ mtj ong đó vào các cahi , mỗi trai cứa 0,75l mật ong . hỏi cần ít nhất bao nhiêu vỏ chai để chứa gết số mật ong đó
các bạn làm hộ mình với
mình cần gấp nắm
mình sẽ cho cây trả lời hay nhất
vote 5 sao và cảm ơn nữa nha
mình cảm ơn

in progress 0
Eliza 2 ngày 2021-12-07T22:49:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:50:50+00:00

  Mình làm ảnh đầy đủ chi tiết mà vẫn bị báo cáo????????

  0
  2021-12-07T22:51:01+00:00

  Đáp án:

  Bài 2: (ảnh)

  Bài 3:

  Bài 4: $4,86(kg)$

  Bài 5:

  a) $37,5\%$

  b) $62,5\%$

  c) $60\%$

  Bài 6: $54 \mbox{ chai}$

  Giải thích các bước giải:

   Bài 2: 

  a) $123:2,5+27:2,5=(123+27):2,5=150:2,5=60$

  b) $37,15:1,2-25,15:1,2=(37,15-25,15):1,2=12:1,2=10$

  Bài 3:

  $9,4km^2= 9400000m^2$

  $2,82 m^2 = 28200cm^2$

  $9,75 hm^2 = 97500m^2$

  $5,34m=534cm$

  $3,6dam =360dm$

  Bài 4:

  Một lít sữa nặng số ki lô gam là:

  $0,81:0,75=1,08(kg)$

  $4,5$ lít sữa nặng số ki lô gam là:

  $1,08\times4,5=4,86(kg)$

  Đ/S: $4,86(kg)$

  Bài 5:

  a) Tỉ số phần trăm của số gà trống so với cả đàn là:

  $375:1000\times100=37,5\%$

  b) Tỉ số phần trăm của số gà mái so với cả đàn là:

  $100-37,5=62,5\%$

  c) Số gà mái trong đàn là:

  $1000-375=625 (con)$

  Tỉ số phần trăm của số gà trống so với số gà mái là:

  $375:625\times100=60\%$

  Đ/S: a) $37,5\%$

          b) $62,5\%$

          c) $60\%$

  Bài 6:

  Ta có: $40:0,75=53,33$

  Vậy số chai ít nhất cần để chứa hết $40$ lít mật ong là $54$ chai.

  Đ/S: $54 \mbox{ chai}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )