Bài 1: Đi từ 150 tấn quặng Pirit có chứa 80% PeS2 thu được 147 tấn H2SO4. Tính hiệu suất phản ứng biết quá trình phản ứng xảy ra theo PTHH sau: ( chưa

Question

Bài 1: Đi từ 150 tấn quặng Pirit có chứa 80% PeS2 thu được 147 tấn H2SO4. Tính hiệu suất phản ứng biết quá trình phản ứng xảy ra theo PTHH sau: ( chưa cân bằng PTHH)
PeS2+O2–>Fe2O3+SO2
SO2+O2–>SO3
SO3+H2O–>H2SO4

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-11T10:31:13+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:32:21+00:00

  Đáp án:

  $H=75\%$

  Giải thích các bước giải:

  Bảo toàn nguyên tố $S$

  $FeS_2\longrightarrow 2H_2SO_4$

  Khối lượng $FeS_2$ chứa trong quặng Pirit:

  $m_{FeS_2}= 80\%.m_{\rm pirit} = 80\%.150 = 120\,\rm tấn$

  Số mol $FeS_2$

  $n_{FeS_2}=\dfrac{m_{FeS_2}}{M_{FeS_2}}=\dfrac{120.10^6}{120}=10^6\,\rm mol$

  Dựa theo phương trình đã cho, ta được:

  $n_{H_2SO_4} = 2n_{FeS_2} = 2.10^6\,\rm mol$

  Khối lượng $H_2SO_4$ thu được theo lí thuyết:

  $m_{H_2SO_4\,lt}= n_{H_2SO_4}.M_{H_2SO_4} = 2.10^6 = 196.10^6\, \rm gam = 196\,\rm tấn$

  Hiệu suất phản ứng:

  $H =\dfrac{m_{H_2SO_4\,tt}}{m_{H_2SO_4\,lt}}.100\% =\dfrac{147}{196}.100\% =75\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )