bài 1:Điền dấu <,>,= a) 4kg 20g …….. 4,2 kg b)500 g ….. 0,5 kg c)1,8 tấn ….1 tấn 8 kg d) 0,165 tấn …. 16,5 tạ Bài 2;Viết số thập phân thích

Question

bài 1:Điền dấu <,>,=
a) 4kg 20g …….. 4,2 kg
b)500 g ….. 0,5 kg
c)1,8 tấn ….1 tấn 8 kg
d) 0,165 tấn …. 16,5 tạ
Bài 2;Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
A. 15 735 m2=…….ha
b) 892 m2=…..ha
c)428 ha=……km2
d)14 ha=….km2
Bài 3:Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a. 2,305 kg=…..g
b)4,2 kg=..g
c)4,08 kg=…g
d)0,01 kg =…………g
e)0,009 kg=……….g
g)0,052 kg=…g

in progress 0
Claire 1 năm 2021-07-24T01:51:41+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-24T01:52:56+00:00

  Đáp án:

  bài 1:Điền dấu <,>,=

  a) 4kg 20g = 4,2 kg

  b)500 g = 0,5 kg

  c)1,8 tấn =1 tấn 8 kg

  d) 0,165 tấn = 16,5 tạ

  Bài 2;Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

  A. 15 735 m2=1,5735ha

  b) 892 m2=0,0892ha

  c)428 ha=4,28km2

  d)14 ha=0,14km2

  Bài 3:Điền số thích hợp vào chỗ chấm

  a. 2,305 kg=2305g

  b)4,2 kg=4200g

  c)4,08 kg=4080g

  d)0,01 kg =10g

  e)0,009 kg=9g

  g)0,052 kg=52g

  1
  2021-07-24T01:53:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1:Điền dấu >,<,=

  a) 4kg 20g < 4,2 kg

  b) 500g = 0,5 kg

  c) 1,8 tấn > 1 tấn 8 kg

  d) 0,165 tấn < 16,5 tạ

  bài 2: viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 15 735m²=1,5735 ha

  b) 892m²=0,0892 ha

  c) 428 ha=4,28km²

  d) 14 ha=0,14km²

  bài 3: điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 2,305 kg=2305g

  b) 4,2 kg=4200g

  c) 4,08 kg=4080g

  d) 0,01 kg=10g

  e) 0,009 kg=9g

  g) 0,052 kg=52g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )