Bài 1 ( giải thích rõ ) So sánh giá trị của 2 biểu thức A và B dưới đây A = a,72 + 5,bc B = a,7 + 5,b + 0,2c bài 2 Bác Ba đem bán 1 cuộn chỉ . Lầ

Question

Bài 1 ( giải thích rõ )
So sánh giá trị của 2 biểu thức A và B dưới đây
A = a,72 + 5,bc
B = a,7 + 5,b + 0,2c
bài 2
Bác Ba đem bán 1 cuộn chỉ . Lần thứ nhất bác bán đc `2/5` số vải và 3m .Lần thứ hai bán đc `1/3` số vải còn lại và 18,5m thì cuộn vải còn lại 25,3 . Tính số mét vải bác Ba bán?

in progress 0
Arya 4 ngày 2021-12-06T17:22:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:24:04+00:00

  $A=a,72+5,bc$

  $A=a+0,72+5+0,bc$

  $A=(0,bc+a)+(0,72+5)$

  $A=abc+5,72$

  $B=a,7+5,b+0,2c$

  $B=a+0,7+5+0,b+0,2+0,0c$

  $B=(a+0,b+0,0c)+(0,7+5+0,2)$

  $B=a,bc+5,9$

  $→abc>a,bc$

  $⇔5,72<5,9$

  $⇒abc+5,72>a,bc+5,9$

  $——$

  $\text{Số vải trước khi bán ở lần 2 là:}$

  $25,3+18,5=43,8(m)$

  $1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$ $\text{tương ứng với 43,8}$

  $\text{Số vải còn lại sau khi bán ở lần 1 là:}$

  $43,8:\dfrac{2}{3}+3=68,7(m)=\dfrac{687}{10}(m)$ 

  $1-\dfrac{2}{5}=\dfrac{3}{5}$ $\text{tương ứng với}$ $\dfrac{687}{10}$  

  $\text{Số vải ban đầu là:}$

  $\dfrac{687}{10}:\dfrac{3}{5}=114,5(m)=\dfrac{229}{2}(m)$ 

  $\text{Số vải đã bán là:}$

  $\dfrac{229}{2}-25,3=89,2(m)$

   

  0
  2021-12-06T17:24:20+00:00

  Đáp án:

  `A=a,72+5,bc`

  `A=a+0,72+5+0,bc`

  `A=(0,bc+a)+(0,72+5)`

  `A=abc+5,72`

  `B=a,7+5,b+0,2c`

  `B=a+0,7+5+0,b+0,2+0,0c`

  `B=(a+0,b+0,0c)+(0,7+5+0,2)`

  `B=a,bc+5,9`

  `=>abc>a,bc`

  `=>5,72<5,9`

  `=>abc+5,72>a,bc+5,9`

  Bài 2:

  Số vải trước khi bán ở lần 2 là:

  `25,3+18,5=43,8(m)`

  Ta có : `1-1/3=2/3`

  `=>` Số vải còn lại sau khi bán ở lần 1 là:

  `43,8:2/3+3=68,7(m)`

  Ta có : `1-2/5=3/5`

  Số vải lúc đầu là:

  `68,7:3/5=114,5(m)`

  Số vải đã bán là:

  `114,5-25,3=89,2(m)`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )