Bài 1 Hà hỏi An nhà cậu nuôi mấy con gà An nói số gà nhà tớ nhiều hơn 125 và ít hơn 185 số gà này chia cho 2 nhà, 3 nhà, 5 nhà hay 9 nhà thì vừa hế

Question

Bài 1
Hà hỏi An nhà cậu nuôi mấy con gà
An nói số gà nhà tớ nhiều hơn 125 và ít hơn 185 số gà này chia cho 2 nhà, 3 nhà, 5 nhà hay 9 nhà thì vừa hết hỏi nhà An có mấy con gà

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-08-13T14:02:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:04:26+00:00

  Đáp án:

   `180` con gà

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số gà nhà An là `a`

  Theo bài ra ta có: `a` chia hết cho `2; 5`

  `⇒` Số gà nhà An là 1 số có chữ số tận cùng bằng `0`

  Mà `125 < a < 185`

  `⇒` Số gà nhà An chỉ có thể là `130; 140; 150; 160; 170; 180`.

  Mà trong `6` số trên chỉ có `180` là chia hết cho cả `3` và `9`

  `⇒` Số gà nhà An là `180` con.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )