Bài 1 :hãy so sánh x và y nếu a) -15*x>-15*y ; b) -3x + 1 >- 3y +1 ; c) 2 – x <- 2 - y

Question

Bài 1 :hãy so sánh x
và y nếu
a) -15*x>-15*y ;
b) -3x + 1 >- 3y +1 ;
c) 2 – x <- 2 - y

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-08-31T06:34:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:36:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) -15x > -15y ;

  ⇔$\frac{-15x}{-15}$ < $\frac{-15y}{-15}$ ( chia cả 2 vế bất phương trình cho -15<0 )

  ⇔ x < y

  b) -3x + 1 >- 3y +1 ;

  ⇔ -3x + 1 – 1 > -3y + 1 – 1 ( cộng cả 2 vế bất phương trình với -1 )

  ⇔ -3x > -3y

  ⇔ $\frac{-3x}{-3}$ < $\frac{-3y}{-3}$ ( chia cả 2 vế bất phương trình cho -3<0 )

  ⇔ x < y

  c) -2 – x < -2 – y

  ⇔ -2 – x + 2 < -2 – y + 2  ( cộng 2 vế bất phương trình với 2 )

  ⇔ -x < -y

  ⇔ x > y ( chia 2 vế cho -1 )

  0
  2021-08-31T06:36:25+00:00

  $a)$

  $ -15*x > -15*y$

  $\to (-15)*x :(-15)  < (-15)*y : (-15)$

  $\to x < y$

  $b)$

  $ -3x +1 > -3y +1$

  $\to -3x > -3y$

  $\to x < y$

  $c)$

  $ 2-x < -2-y$

  $ \to  2 – x + 2 + y < 0$

  $\to 4 -x +y < 0$

  $\to 4 + (y-x) < 0$

  $\to (y-x) <-4$

  $\to y < -4+x $

  $\to x -4 > y$

  $\to x> y$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )