Bài 1: Hãy thực hiện phép tính sau: 5/9:(1/11-5/22)+5/9:(1/15-2/3) Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau: 2 (4/5-

Question

Bài 1: Hãy thực hiện phép tính sau:
5/9:(1/11-5/22)+5/9:(1/15-2/3)
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau:
2
(4/5-1/6)×(2/3+1/4)

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-08-25T07:24:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:25:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài `1`
  `5/9:(1/11-5/22)+5/9:(1/15-2/3)`

  `=5/9:(2/22-5/22)+5/9:(1/15-10/15)`

  `=5/9:(-3)/22+5/9:(-9)/15`

  `=5/9 × (-22)/3+5/9×(-15)/9`

  `=5/9×(-22/3-15/9)`

  `=5/9×(-66/9-15/9)`

  `=5/9×(-81)/9`

  `=5/9×(-9)`

  `=-5`

  Bài `2`

  `(4/5-1/6)×(2/3+1/4)`

  `=(24/30-5/30)×(8/12+3/12)`

  `=19/30×11/12`

  `=209/360`

  0
  2021-08-25T07:25:19+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  1.
  = $\frac{5}{9}$ : ($\frac{1}{11}$ -$\frac{5}{22}$) + $\frac{5}{9}$ : ($\frac{1}{y15}$ -$\frac{2}{3}$

  = $\frac{5}{9}$ : ($\frac{1}{11}$ -$\frac{5}{22}$) + ($\frac{1}{y15}$ -$\frac{2}{3}$)

  = $\frac{5}{9}$ : ($\frac{-3}{22}$ + $\frac{-3}{5}$)

  = $\frac{5}{9}$ : $\frac{-81}{110}$ 

  = $\frac{-550}{729}$ 

   2.

     ($\frac{4}{5}$ – $\frac{1}{6}$) .($\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{4}$)

  = $\frac{19}{30}$ . $\frac{11}{12}$ 

  = $\frac{209}{360}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )