Bài 1 Hoàn thành các phương trình hóa học sau xác định chúng thuộc phản ứng nào đã học—to–> —-> a) kno3. Kno2. B) h2 +fe2o3—–to—>..

Question

Bài 1 Hoàn thành các phương trình hóa học sau xác định chúng thuộc phản ứng nào đã học—to–> —-> a) kno3. Kno2. B) h2 +fe2o3—–to—>…..+…… C)co+fe2o3—-to—>…..+co2. D) na+h2o—-to—>…..+h2. E) fe3o4+hcl…..to—>fecl2+fecl3+ h2o. f) kclo3—–to–

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-09-28T14:47:15+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:48:15+00:00

  Đáp án:

  a, 2`KNO_2` + `O_2` $\buildrel{{t^o}}\over\to$  2`KNO_3`            : Pư hóa hợp

  b, 3`H_2` + `Fe_2“O_3` → 2`Fe` + 3$\text{$H_2O$}$               : Phản ứng thế

  c, 3CO + `Fe_2“O_3` → 2Fe + 3`CO_2`                                     : Pư thế

  d, 2Na + 2$\text{$H_2O$}$ → 2NaOH + `H_2`                  : Phản ứng thế

  e, `Fe_3“O_4` + 8HCl → `FeCl_2` + 2`FeCl_3` + 4$\text{$H_2O$}$              : Phản ứng thế

  f, 2`KClO_3` $\buildrel{{t^o , xt}}\over\to$ 2KCl + 3`O_2`        : Phản ứng phân hủy

  0
  2021-09-28T14:48:19+00:00

  a, $2KNO_3\buildrel{{t^o}}\over\to 2KNO_2+O_2$ (phản ứng phân huỷ)

  b, $Fe_2O_3+3H_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2Fe+3H_2O$ (phản ứng thế)

  c, $Fe_2O_3+3CO\buildrel{{t^o}}\over\to 2Fe+3CO_2$ (phản ứng thế)

  d, $2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2$ (phản ứng thế)

  e, $Fe_3O_4+8HCl\to FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O$ (phản ứng oxit bazơ + axit)

  f, $2KClO_3\buildrel{{t^o}}\over\to 2KCl+3O_2$ (phản ứng phân huỷ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )