Bài 1: Hợp chất A với O là AO3 Hợp chất B với O là BO2 => Lập CTHH giữa A và B Mình đang cần gấp!

Question

Bài 1: Hợp chất A với O là AO3
Hợp chất B với O là BO2
=> Lập CTHH giữa A và B
Mình đang cần gấp!

in progress 0
Margaret 1 tuần 2021-08-29T14:52:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:53:21+00:00

  CTHH của hợp chất là: $AO_3$

  `⇒A=3\times II=6⇒A(VI)`

  CTHH của hợp chất là: $BO_2$

  `⇒B=2\times II=4⇒B(IV)`

  `⇒` CTHH của hợp chất $A_xB_y$:

  `x\times VI=y\times IV`

  `⇒x/y=2/3⇒x=2; y=3`

  Vậy CTHH là $A_2B_3$

   

  0
  2021-08-29T14:53:59+00:00

  $AO_3$ 

  $O$ Hóa trị $II$

  $\Rightarrow A$ có hóa trị $VI$

  $BO_2$

  $O$ Hóa trị $II$

  $\Rightarrow B$ Hóa trị $IV$

  $A_xB_y$

  $A$ Hóa trị $VI$

  $B$ Hóa trị $IV$

  Theo quy tắc hóa trị

  $A_2B_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )