Bài 1: Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: a) 2x + 3 < 9 b) -4x > 2x + 5 c) 5 – x > 3x – 12

Question

Bài 1: Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: a) 2x + 3 < 9 b) -4x > 2x + 5 c) 5 – x > 3x – 12

in progress 0
Melody 3 ngày 2021-12-07T03:16:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:18:23+00:00

  Đáp án:

  $a) 2x+3<9$

  $=> 2x<9-3$

  $=> 2x<6$

  $=> x<3 $

  Vậy giá trị$ x=3$ không phải là nghiệm của bất phương trình trên

  $b) -4x>2x+5$

  $=> -4x-2x>5$

  $=> -6x>5$

  $=> x<-5/6$

  Vì: $x=3>-5/6$

  Vậy giá trị $x=3$ không phải là nghiệm của bất phương trình trên 

  $c) 5-x>3x-12$

  $=> 5-x-2x+12>0$

  $=> -3x+17>0$

  $=> -3x>-17$

  $=> x<17/3$

  Vì: $x=3<17/3$

  Vậy giá trị $x=3$ là nghiệm của bất phương trình trên 

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

   

  0
  2021-12-07T03:18:48+00:00

  Đáp án: a) Không

  b) không

  c)có

   

  Giải thích các bước giải: 

  a) Với x=3 ta có VT= 2.3+3=9=VP=9. Không thỏa mãn VT<VP

  Vậy x=3 không phải là nghiệm của BPT

  b) Với x=3 tacó VT=-12: VP=2.3+5=11.Không thỏa mãn VT>VP

  Vậy x=3 không phải là nghiệm của BPT

  c) Với x=3 tacó VT=5-3=2: VP=3.3-12=-3. Thỏa mãn VT>VP

  Vậy x=3 là nghiệm của bất phương trình

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )