Bài 1 : Lưu ý mấy dấu trừ ko cách là dấu âm ) a, ( – 71 + |19| ) – ( 19 – |- 71| ) -2010 b, – 5/9 + ( – 1/6 ) . 7/3 + 2

Question

Bài 1 : Lưu ý mấy dấu trừ ko cách là dấu âm )
a, ( – 71 + |19| ) – ( 19 – |- 71| ) -2010
b, – 5/9 + ( – 1/6 ) . 7/3 + 2 1/18
c, 75% + ( 1,25 – 2 3/4 ) : 9/2
bài 2 tìm x
a, 3/4x – 1/3 = -1/6
b,|5/6x – 1/3| – 1/2 = 0
c, ( 3,5 – x ) : 2/5 = 2 1/2
bài 3 : trên cùng 1/2 mp chứa tí õ , vẽ 2 tia oy , oZ sao cho xoy = 70 độ , xoz = 140 độ
a, trong 3 tia õx , oy , oz , tia nào nằm giữa hai tia còn lại
b, tính yoz
c, vì sao tia oy là tia phân giác của xoz ?

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-09-07T08:18:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:19:59+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bài 1 :

  `a) (-71 + |19|) – (19-|-71|)-2010` $\\$ `=(-71+19)-(19-71)-2010`$\\$ `= -71+19-19+71-2010=-2010`

  `b)-5/9+(-1/6)*7/3+2 1/18` $\\$ `= -5/9 – 1/6*7/3+37/18` $\\$ `= -5/9 – 7/18 + 37/18 = -10/18 – 7/18 + 37/18=20/18=10/9`

  `c) 75%+(1,25-2 3/4):9/2` $\\$ `= 3/4 + (5/4-11/4):9/2` $\\$ `= 3/4 + (-3/2)*2/9` $\\$ `= 3/4 + (-3/9) = 3/4 + (-1/3) = 5/12`

  Bài 2 :

  `a) 3/4x – 1/3 = -1/6` $\\$ `=> 3/4x=-1/6+1/3` $\\$ `=> 3/4x = -1/6 + 2/6` $\\$ `=> 3/4x = 1/6` $\\$ `=>x = 1/6 : 3/4 = 1/6 * 4/3 = 2/9`

  Vậy `x = 2/9`

  `b) |5/6x – 1/3| – 1/2 = 0 => |5/6x-1/3|=1/2` $\\$ `=>`\begin{cases}\dfrac{5}{6}x – \dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{2}\\\dfrac{5}{6}x – \dfrac{1}{3}=\dfrac{-1}{2}\end{cases} $\\$ `=>` \begin{cases}\dfrac{5}{6}x=\dfrac{5}{6}\\\dfrac{5}{6}x=-\dfrac{1}{6}\end{cases} $\\$ `=> ` \begin{cases}x=1\\x=-\dfrac{1}{5}\end{cases}

  Vậy `x in {1;-1/5}`

  `c) (3,5-x):2/5=2 1/2` $\\$ `=> (3,5-x):2/5=5/2` $\\$ `=> 3,5-x = 5/2*2/5=1` $\\$ `=> x = 3,5 – 1 = 2,5`

  Vậy `x = 2,5`

  Bài 3 : Hình tự vẽ 

  a) Ta có :  `hat{xOy} < hat{xOz}(70^0<140^0)` nên tia Oy nằm giữa hai tia còn lại

  b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên ta có :

  `hat{xOy} + hat{yOz} = hat{xOz} => hat{yOz} = hat{xOz} – hat{xOy} = 140^0 – 70^0 = 70^0`

  c) Vì `hat{xOy} = hat{yOz}=70^0`

  => Oy là tia phân giác của `hat{xOz}`

  0
  2021-09-07T08:20:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 

  a, =2010

  b, =10/9

  c, =19/26

  Câu 2 

  a, x=1/9

  b, x=2/5

  c, x=2/7

  Câu 3

  Hình ảnh nha

  Nhớ votte Mk 5 ???? và bình chọn câu trả lời hay nhất nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )