Bài 1: Một đám ruộng hình tam giác có diện tích 810m². Nếu giảm cạnh đáy 3,6m thì diện tích sẽ bị giảm 64,8m² a, Tính cạnh đáy ban đầu của đám ruộng

Question

Bài 1: Một đám ruộng hình tam giác có diện tích 810m². Nếu giảm cạnh đáy 3,6m thì diện tích sẽ bị giảm 64,8m²
a, Tính cạnh đáy ban đầu của đám ruộng đó?
b, Trung bình người ta trồng lúa cứ 50m ²thu được 32,5 kg thóc. Tính khối lượng thóc thu đc trên thửa ruộng là bao nhiêu tạ?

in progress 0
Katherine 1 giờ 2021-09-08T13:42:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:43:29+00:00

  Gọi a,h lần lượt là cạnh đáy và chiều cao của đám ruộng

  a) Ta có: (a-3,6)h:2=810

  a.h:2-3,6.h:2=810-64,8

  Mà a.h:2=810 nên

  ⇒810-3,6h:2=810-64,8

  ⇒3,6:2h=64,8

  ⇒1,8h=64,8

  ⇒h=64,8:1,8

  ⇒h=36

  Mà ah:2=810

  nên a.36 :2=810

  ⇒a.18=810

  ⇒a=45

  b)Khối lượng thóc thu đc trên thửa ruộng là:

    810:50.32,5=562,5 (KG)=5,625 TẠ

  #NOCOPY

  0
  2021-09-08T13:43:56+00:00

  a,- Chiều cao đám ruộng là :

        $64,8 × 2 : 3,6 = 36 (m)$

  – Cạnh đáy ban đầu của đám ruộng đó là :

        $810 × 2 : 36 = 45 (m)$

  b,- Khối lượng thóc thu được trên thửa ruộng là :

        $810 : 50 × 32,5 = 526,5 (kg) = 5,265$ `tạ`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )