Bài 1: Một đoạn gen có nucleotit loại A = 360 (Nu) và có tỉ lệ bằng 20% của tổng số nucleotit của gen (Tổng số Nu kí hiệu là N) a) Tính tỉ lệ phần tră

Question

Bài 1: Một đoạn gen có nucleotit loại A = 360 (Nu) và có tỉ lệ bằng 20% của tổng số nucleotit của gen (Tổng số Nu kí hiệu là N)
a) Tính tỉ lệ phần trăm của các loại nucleotit còn lại
b) Tính số nucleotit còn lại của gen và tổng số nu là bao nhiêu?

in progress 0
Athena 1 năm 2021-08-16T04:16:42+00:00 1 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:17:50+00:00

  a, Tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit là:

  $A = T = 20\% → G = X = (100\% – 20\% × 2) : 2 = 30\%$

  b, Số nucleotit của gen là:

  $360 : 20\% = 1800$

  Số nucleotit mỗi loại của gen:

  $A = T = 360 → G = X = (1800 – 360.2) : 2 = 540$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )