Bài 1: Một hòn bi thép 100 g rơi tự do từ độ cao 5m xuống và va chạm với mặt sàn nằm ngang. Biết thời gian va chạm 0,05 s. Lấy g = 1

Question

Bài 1: Một hòn bi thép 100 g rơi tự do từ độ cao 5m xuống và va chạm với mặt sàn nằm ngang. Biết thời gian va chạm 0,05 s. Lấy g = 10 m/s
a. Tính vận tốc của hòn bi trước va chạm và suy ra động lượng của hòn bi
b. Tính lực tương tác trung bình giữa viên bi và mặt sàn nếu sau va chạm hòn bi bật trở lại với vận tốc và độ lớn không đổi
Bài 2: Một toa xe có khối lượng tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc 18 km/h. Người ta tác dụng lên xe một lực hãm theo phương ngang. Tính độ lớn của lực hãm trung bình nếu xe dừng lại sau
a. 1phút 40 giây
b. 10 giây

in progress 0
Bella 28 phút 2021-10-24T19:40:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T19:42:02+00:00

  Bài 1:

  a) Vận tốc của hòn bi trước va chạm là:

  \(v = \sqrt {2gh}  = \sqrt {20.5}  = 10m/s\)

  Động lượng là:

  \(p = mv = 0,1.10 = 1kgm/s\)

  b) Lực tương tác trung bình là:

  \(F = \dfrac{{2p}}{t} = \dfrac{2}{{0,05}} = 40N\)

  Bài 2:

  a) Độ lớn của lực hãm là:

  \(F = ma = m\dfrac{v}{t} = 10000.\dfrac{5}{{100}} = 500N\)

  b) Độ lớn của lực hãm là:

  \(F’ = ma’ = m\dfrac{v}{{t’}} = 10000.\dfrac{5}{{10}} = 5000N\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )