bài 1: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 128m,chiều rộng bằng 60% chiều dài.Người ta để 30% diện tích khu đất để làm nhà.Tính diện tích đất làm nhà.

Question

bài 1: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 128m,chiều rộng bằng 60% chiều dài.Người ta để 30% diện tích khu đất để làm nhà.Tính diện tích đất làm nhà.
bài 2.Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m,chiều rộng 4,5m và chiều cao là 4m.Người ta muốn quét vôi trần nhà và phía trong và ngoài của 4 bức tường.Biết diện tích cửa bằng 8,5 m2.Tính diện tích cần quét vôi.
bài 3. Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m,đáy lớn gấp rưỡi đáy bé.Chiều cao bằng 1/2 tổng độ dài hai đáy.Trên khu đất có người ta dành 30% diện tích để làm vườn.Tính diện tích đất để làm vườn.
mong mọi người giúp

in progress 0
Eliza 9 giờ 2021-09-09T13:50:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:51:32+00:00

  Đáp án:

  1:288m2

  2:102,5m2

  3:750m2

  Giải thích các bước giải:

   1

  CR bằng 60% CD tức CR = 60/100=3/5 CD.

  nửa chu vi là:    128 ÷ 2 = 64 (m)

  Ta có sơ đồ:

  CD __ __ __ __ __ 

                                                                            64m

  CR __ __ __                           

  CD là:  64÷(5+3)×5 40(m)

  CR là:  64 – 40= 24(m)

  diện tích đất làm nhà là:    (40×24)÷100×30=288(m2) 

  2

  S xung quanh là:         (6+4,5)×2×4=84(m2)

  S toàn phần là:           84-8,5 + (6×4,5)=102,5(m2)

  chú ý : S= diện tích       S toàn phần = S quét vôi

  3

  Đáy lớn gấp rưỡi đáy bé  tức đáy lớn = 3/2 đáy bé

  đáy lớn là:       40 × 3÷2=60(m)

   chiều cao là:       (60+40)÷2=50(m)

  diện tích đất làm vườn là:        ((60+40)×50÷2)÷100×30=750(m2)

  cho mình 5 sao nha.

  0
  2021-09-09T13:52:13+00:00

  Bài 1 : Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 128m,chiều rộng bằng 60% chiều dài.Người ta để 30% diện tích khu đất để làm nhà.Tính diện tích đất làm nhà.

                Bài giải

  Đổi: 60% =  = 5 

  Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

           128 : 2 = 64 ( m )

  Coi chiều rộng mảnh đất là 3 phần bằng nhau thì chiều dài mảnh đất sẽ là 5 phần bằng nhau như thế, ta có sơ đồ như hình vẽ:

  Chiều rộng : {—–{—–{—–}                          } 64 m

  Chiều dài    : {—–{—–{—–{—–{—–}

  Tổng số phần bằng nhau là: 

          3 + 5 = 8 ( phần )

  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

         64 : 8 × 3 = 24 ( m )

  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

        64 – 24 = 40 ( m ) 

  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

        24 × 40 = 960 ( m² )

  Diện tích phần đất để làm nhà là:

       960 : 100 × 30 = 288 ( m² )

                Đáp số: 288 m²

  Bài 2 : Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m,chiều rộng 4,5m và chiều cao là 4m.Người ta muốn quét vôi trần nhà và phía trong và ngoài của 4 bức tường.Biết diện tích cửa bằng 8,5 m2.Tính diện tích cần quét vôi.

                  Bài giải

  Diện tích xung quanh phòng học là :

  ( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m² )

  Diện tích đáy phòng học là :

  6 x 4,5 = 27 ( m² )

  Diện tích cần quét vôi là :

  84 + 27 – 8,5 = 102,5 ( m² )

            Đáp số : 102,5 m².

  Bài 3 : Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m,đáy lớn gấp rưỡi đáy bé.Chiều cao bằng 1/2 tổng độ dài hai đáy.Trên khu đất có người ta dành 30% diện tích để làm vườn.Tính diện tích đất để làm vườn.

                         Bài giải

   Đáy lớn gấp rưỡi đáy bé có nghĩa là đáy lớn bằng 3/2 đáy bé.

                   Đáy lớn của khu đất hình thang là:

                             40:2×3=60(m)

                    Chiều cao của khu đất hình thang là:

                             (40+60):2=50(m)

                     Diện tích của khu đất hình thang là:

                               (60+40)x50:2=2500(m² )

                       Diện tích đất để làm vườn là:

                                  2500×30:100=750(m²)

                                      Đáp số : 750 ( m² )

  CHÚC EM HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )