Bài 1 : một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 100 năm mươi mét chiều rộng kém chiều dài 30m tính diện tích khu đất đó. Bài 2: một khu đất hình chữ nh

Question

Bài 1 : một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 100 năm mươi mét chiều rộng kém chiều dài 30m tính diện tích khu đất đó.
Bài 2: một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 100 năm mươi mét, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài tính diện tích khu đất đó.
Bài 3 : Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 28m và chiều rộng bằng năm Phần ký hiệu dài. Tính diện tích khu đất đó.?
Bài 4 : hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Tuổi con bằng hai phần năm tuổi mẹ . Tính tuổi con hiện nay ?
Bài 5 : Một thửa ruộng hình có độ dài hơn chiều cao 40m, chiều cao bằng một phần 3 dài đáy. Trung bình cứ 100 mét vuông thửa ruộng thì thu hoạch được năm mươi kilôgam thóc hỏi Phượng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc
Đặt tính rồi tính
101816: 286 = ? Làm rõ nha
Bài 7 : tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 199 .
Có ai biết không ta chỉ cho tui với .

in progress 0
Athena 4 tuần 2021-08-16T16:15:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:17:15+00:00

  Ba`i 1:

  Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là:

  150:2=75 (m)

  Chiều dài khu đất hình chữ nhật là:

  (75+5):2=40 (m)

  Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:

  75-40=35 (m)

  Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là:

  40×35=1400 (m²)

  Đáp số: 1400 m².

  ba`i 2:

  Ta có sơ đồ :
  Chiều rộng |—–|—–|
  Chiều dài   |—–|—–|—–|
  Chiều dài là :
  150 : ( 2 + 3 ) x 3 = 90 ( m )
  Chiều rộng là :
  150 – 90 = 60 ( m )
  Diện tích khu đất là :
  90 x 60 = 5400 ( m2 )
  Đáp số : 5400 m2

   

  0
  2021-08-16T16:17:19+00:00

  Ba`i 1:

  Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là:

  150:2=75 (m)

  Chiều dài khu đất hình chữ nhật là:

  (75+5):2=40 (m)

  Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:

  75-40=35 (m)

  Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là:

  40×35=1400 (m²)

  Đáp số: 1400 m².

  ba`i 2:

  Ta có sơ đồ :
  Chiều rộng |—–|—–|
  Chiều dài |—–|—–|—–|
  Chiều dài là :
  150 : ( 2 + 3 ) x 3 = 90 ( m )
  Chiều rộng là :
  150 – 90 = 60 ( m )
  Diện tích khu đất là :
  90 x 60 = 5400 ( m2 )
  Đáp số : 5400 m2
  Bài 3 28*24

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )