Bài 1: Nhận biết : a, 4 chất bột màu trắng : NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Mg(OH)2 b, 4 dung dịch : Na2SO4 , FeCl3, MgCl2, CuCl2

Question

Bài 1: Nhận biết :
a, 4 chất bột màu trắng : NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Mg(OH)2
b, 4 dung dịch : Na2SO4 , FeCl3, MgCl2, CuCl2

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-09-16T18:04:06+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:05:53+00:00

  Em tham khảo nha:

  a)

  Hòa tan các chất vào nước và cho quỳ tím vào

  – Tan và quỳ tím hóa xanh là $NaOH$ và $Ba(OH)_2$

  – Tan và quỳ tím không đổi màu là NaCl

  – Không tan là $Mg(OH)_2$

  Cho dd $H_2SO_4$ vào 2 dd làm quỳ tím hóa xanh 

  – Có kết tủa là $Ba(OH)_2$

  – Còn lại là $NaOH$

  \(\begin{array}{l}
  Ba{(OH)_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2{H_2}O\\
  2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O
  \end{array}\)

  b)

  Cho $NaOH$ vào các dd trên

  – Có kết tủa nâu đỏ là $FeCl_3$

  – Có kết tủa xanh là $CuCl_2$

  – Có kết tủa trắng là $MgCl_2$

  – Không hiện tượng là $Na_2SO_4$

  \(\begin{array}{l}
  FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} + 3NaCl\\
  CuC{l_2} + 2NaOH \to Cu{(OH)_2} + 2NaCl\\
  MgC{l_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaCl
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )