Bài 1: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không? Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số

Question

Bài 1: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?
Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-07-23T04:14:51+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:16:03+00:00

  Bài 1:

  program nguyento;

  uses crt;

  var n,i,d:integer;

  begin

       write(‘Nhap n: ‘);   readln(n);

       d:=0;

       for i:=2 to n div 2 do

            if n div i=0 then d:=d+1;

       if d=0 then write(n,’ la so nguyen to’)

       else write(n,’ khong phai so nguyen to’);

       readln;

  end.

  Bài 2:

  program songto;

  uses crt;

  var n,i,d,k:integer;

  begin

       clrscr;

       write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);

       for k:=2 to n do

            begin

                 d:=0;

                 for i:=2 to k  div 2 do

                      if k mod i=0 then d:=d+1;

                 if d=0 then write(i,’ ‘);

            end;

       readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )