bài 1 phương trình và viết phản ứng minh họa( viết dạng cấu tạo thu gọn ) a, c2h2 vào ống nghiệm đựng dung dịch agno3 / nh3 b, cho Na vào bình chứa

Question

bài 1 phương trình và viết phản ứng minh họa( viết dạng cấu tạo thu gọn ) a, c2h2 vào ống nghiệm đựng dung dịch agno3 / nh3 b, cho Na vào bình chứa ch3oh c. cho glixerol tác dụng với cu(oh)2 d. cho anđehit axetic vào Cu(oh)2 / NaOH đun nóng
bài 2 cho 38g 2 ancol no , đơn chức , mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với natri dư thu được 8,4 lít h2 ở đktc a. xác định công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng mỗi ancol b, oxi hóa hết 38g 2 ancol bởi CuO thì thu được hỗn hợp chất hữu cơ X . cho toàn bộ X vào ống nghiệm được dd AgNO3 /nh3 dư thu được 10 g kết tủa . Tính m

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-06T15:35:14+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:36:45+00:00

  Câu 2 bạn xem lại đề vì m là gì ?

  Câu 1:

  a) \(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3}\xrightarrow{{}}AgC \equiv CAg + 2N{H_4}N{O_3}\)

  b) \(2C{H_3}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2C{H_3}ONa + {H_2}\)

  c) \(2{C_3}{H_5}{(OH)_3} + Cu{(OH)_2}\xrightarrow{{}}{({C_3}{H_5}{(OH)_2}O)_2}Cu + 2{H_2}O\)

  d) \(C{H_3}CHO + 2Cu{(OH)_2} + NaOH\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3}COONa + 2{H_2}O + C{u_2}O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )