Bài 1: Sắp sếp lại từ để tạo thành câu đúng. 1. people / until / flying cars / use / won’t / the year 2050. –> ______________________________________

Question

Bài 1: Sắp sếp lại từ để tạo thành câu đúng.
1. people / until / flying cars / use / won’t / the year 2050.
–> ______________________________________________
2. do you think / increase / next month / the fuel price / will / ?
–> ________________________________________________
3. arrive / next week / won’t / the mail / until/ .
–> ______________________________________________
4. I don’t think / he / the new position / take / will /.
–> ________________________________________________
5. use / solar energy / will / in the future / more / we /.
–> __________________________________________________

in progress 0
Eloise 17 phút 2021-09-09T11:50:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:51:15+00:00

  1. people / until / flying cars / use / won’t / the year 2050.

  → People won’t use flying cars until the year 2050.

  Dịch: Mọi người sẽ không sử dụng ô tô bay cho đến năm 2050.

  2.  do you think / increase / next month / the fuel price / will / ?

  → Do you think the fuel price will increase next month?

  Dịch: Bạn có nghĩ rằng giá nhiên liệu sẽ tăng vào tháng tới?

  3. arrive / next week / won’t / the mail / until/ .

  → The mail won’t arrive until next week.

  Dịch: Thư sẽ không đến cho đến tuần sau.

  4. I don’t think / he / the new position / take / will /.

  → I don’t think he will take the new position.

  Dịch: Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đảm nhận vị trí mới.

  5. use / solar energy / will / in the future / more / we /.

  → We will use more solar energy in the future.

  Dịch: Chúng ta sẽ sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn trong tương lai.

  0
  2021-09-09T11:51:53+00:00

  1. `text(People won’t use flying cars until the year 2050.)`

  2. `text(Do you think the fuel price will increase next month?)`

  3. `text(The mail won’t arrive until next week.)`

  4. `text(I don’t think he will take the new position.)`

  5. `text(We will use more solar energy in the future.)`

  `text(@Leanhdung172006 !)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )