bài 1 : số M được chia thành 3 phần tỉ lệ với 2/5; 3/4; 1/6 . biết tổng các bình phương của 3 số là 24309. Tìm M

Question

bài 1 : số M được chia thành 3 phần tỉ lệ với 2/5; 3/4; 1/6 . biết tổng các bình phương của 3 số là 24309. Tìm M

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-05T17:59:27+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T18:00:47+00:00

  Số A chia thành 3 số gọi 3 số đó là x,y,z

   ⇒x²+y²+z²=24309

  Theo bài ra ta có:

  x:y:z=2/3:3/4:1/6⇒x/2/5=y/3/4=z/1/6⇒x²/(2/5)²=y²/(3/4)²=z²/(1/6)²

  Áp dụng tc của dãy tỉ số bằng nhau

  x²/(2/5)²=y²/(3/4)²=y²/(1/6)²=x²+y²+z²/(2/5)²+(3/4)²+(1/6)²

  Ta có

  x²/(2/5)²=32400⇒x²=32400.4/25=5184

  ⇒x=±72

  y²/(3/4)²=32400⇒y²=32400.9/16=18225

  ⇒y=±135

  z²=(1/6)²=32400⇒z²=32400⇒z²=32400.1/36=900

  ⇒z=±30

  Vậy ba số đó là ±72;±135;±30

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )