Bài 1: Số nguyên tố là số có 2 ước là 1 và chính nó. Hãy viết chương trình con kiểm tra 1 số nguyên có là số nguyên tố hay không? Yêu cầu: Viết chư

Question

Bài 1: Số nguyên tố là số có 2 ước là 1 và chính nó. Hãy viết chương trình con kiểm tra 1 số nguyên có là số nguyên tố hay không?
Yêu cầu: Viết chương trình con nhập dãy số A từ bàn phím.

in progress 0
Maria 1 năm 2021-07-12T00:17:15+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:18:36+00:00

  #include <iostream>

  using namespace std;

  bool KTSNT(int x)

  {

                   if(x<2)

                                        return false

                    ; for(int i=2; i<=x/2; i++)

                                        if(x%i==0)

                                                      return false;

                      return true;

  }

   void main()

  {

                         unsigned int n;

                        cout<<“Nhap vao so nguyen duong n: “;

                         cin>>n;

                        if(KTSNT(n)==true)

                                         cout<< n << ” la so nguyen to!”;

                         else

                                             cout<< n <<” khong la so nguyen to!”;

                         cout<<endl;

  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )