bài 1: số thích hợp vết vào chỗ chấm để 4m^2 3dm^2 = ……. dm^2 A. 304 B. 304 C. 403 D. 430 bài 2. Một hình chữ nhật có tổ

Question

bài 1: số thích hợp vết vào chỗ chấm để 4m^2 3dm^2 = ……. dm^2
A. 304 B. 304 C. 403 D. 430
bài 2. Một hình chữ nhật có tổng độ dài 2 cạnh liên tiếp là 60cm, chiều rộng = 1/3 chiều dài
Diện tích hình chữ nhật đó là: ……………………
bài 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1:10000, quãng đường từ A đến B đo được 12dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là :
A. 12000m B. 12000cm C. 12000dm D. 12Km
bài 4. phân số 2/3 bằng phân số nào dưới đây:
A. 20/18 B. 15/45 C. 10/15 D. 4/5
bài 5.tính
4/5 * 1/3 : 4/7
bài 6. Tìm x
2/3 : x = 4/5
Bài 7 . một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 32m và chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.
bài 8. tính nhanh
(1-1/4) * (1-1/5 ) * (1-1/6) * (1-1/7)*(1-1/8)

in progress 0
Raelynn 4 tuần 2021-08-09T16:06:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:08:11+00:00

  1. C

  2. (tổng độ dài 2 cạnh liên tiếp bằng 60cm thì có lẽ là nửa chu vi = 60cm)<Bài toán tổng-tỉ)

                Chiều rộng là : 60:(1+3)*1=15(cm)

                Chiều dài là : 60-15=45(cm)

              Diện tích hcn đó là : 45*15=675(cm²)

                                                       Đáp số : 675cm²

  3.D

  4.C

  5.

  `4/5`*`1/3`:`4/7`

  =`4/15`:`4/7`

  =`7/15`

  6.

  `2/3` : x = `4/5`

            x = `4/5` * `2/3`

            x = `8/15`

  7.<Dạng toán Hiệu-tỉ>

  Chiều dài là : 32 : (5-3) * 5 = 80 (m)

  Chiều rộng là: 80-32 =48(m)

  Diện tích mảnh đất là : 80*48=3840(cm²)

  8. 

  =`3/4`*`4/5`*`5/6`*`6/7`*`7/8`

  =`3/5`*`5/6`*`6/7`*`7.8`

  =`1/2`*`3/4`

  =`3/8`

  #Xin hay nhất

  #Chúc e học tốt

   

  0
  2021-08-09T16:08:20+00:00

  Đáp án:

   Bài 1:C

  Bài 2:675cm^2

  Bài 3:A

  Bài 4:C

  Bài 5:7/15

  Bài 6:8/15

  Bài 7:3840m^2

  Bài 8:3/8

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: 4m^2=400dm^2

  Vậy 4m^2 3dm^2=403dm^2

  Bài 2: Gọi x là chiều dài, ylà chiều rộng

  Theo đề ta có:

                          x+y=60

                  <=> x+x/3=60

                  <=> 3x/3+x/3=180/3

                  <=> 4x=180

                  <=> x  =45

  =>y=15

  Vậy chiều dài là 45 cm, chiều rộng là 15cm

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

              15*45=675(cm^2)

  Mấy câu khác bạn tự giải

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )