Bài 1: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình nhập vào một số thực nằm trong khoảng từ 1->10 và yêu cầu nhập lại nếu số ko thỏa mãn. Bài

Question

Bài 1: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình nhập vào một số thực nằm trong khoảng từ 1->10 và yêu cầu nhập lại nếu số ko thỏa mãn.
Bài 2: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình em hãy viết chương trình bằng câu lệnh while…..do nhập vào số tự nhiên n và tính tổng n.
Bài 3: Sử dụng ngôn ngữ lập trình em hãy viết chương trình tính tích của n số tự nhiên bằng câu lệnh while……do.
Bài 4: Trong các câu lệnh lặp sau đây câu nào sai và sai ở đâu.
a) While i : = 1 do t : = 10 ;
b) i : = 1 ; while i < 10 do sum : = sum + I i : = i + 1 c) While i : < = b ; do while (' b thong nho hon a '); GIÚP MÌNH VỚI ĐANG CẦN GẤP!!!!!!!!!

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-08-14T20:10:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:11:42+00:00

  Bài $1$; Program Hotboy ;

  Uses crt;

  Var n: real;

  Begin

  Repeat 

  Write(‘nhap so do :’); readln(n);

  Until (1<=n) and (n<=10) ;

  Write(‘so da trong khoang tu 1 den 10 khong nhap nua’);

  Readln

  End.

  Bài $2$

  Program Hotboy ;

  Uses crt;

  Var s,i,n : integer;

  Begin

  Clrscr;

  I:=1; s:=0;

  While i<=n do

  Begin

  S:=S+i;

  Inc(i);

  End;

  Write(‘tong tu 1 den n la’,S);

  Readln

  End.

  Bài $3$

  Program Hotboy ;

  Uses crt;

  Var s,i,n : integer;

  Begin

  Clrscr;

  I:=1; s:=1;

  While i<=n do

  Begin

  S:=S*i;

  Inc(i);

  End;

  Write(‘tich tu 1 den n la’,S);

  Readln

  End.

  Bài $4$

   a) While i : = 1 do t : = 10 ;  sai vì trước do trong lệnh $While…do$ phải là biểu thức hoặc  điều kiện không phải là phép gán

        b) i : = 1 ; while i < 10 do sum : = sum + I ;

             i : = i + 1;

  thiếu dấu ; , đã bổ sung 

  Thiếu gán tổng $sum$ 

        c) While  a) While i : = 1 do t : = 10 ;

        b) i : = 1 ; while i < 10 do sum : = sum + I 

             i : = i + 1

        c) While i : < = b ; do while (‘ b thong nho hon a ‘);

  Sai $i : < = b$ phải là $(b<a)$ hoặc $(a>b)$

  Bỏ dấu ;

  0
  2021-08-14T20:11:54+00:00

  Bài 3:

  uses crt;

  var i,n: integer;

  S: longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap so n = ‘);readln(n);
  i:=1;
  S:=0;
  while i<=n do

  begin

  S:=S-i;

  end;writeln(‘Hieu cua ‘,n,’ so tu nhien dau tien la ‘,S);
  readln;

  Bài 4:Trong các câu lệnh, các câu lệnh đúng là:

  a)

  c)

  e)

  các câu sai là:

  b) Sai vì trước do không chứa dấu chấm phẩy

  d) Chưa khai báo (gán) sum bằng bao nhiêu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )