bài 1. thực hiện phép tính : a) (x+5)(x-7)-x(x-2) b) (20a^2b^3 – 8a^2b^3 + 12a^2b^2):4a^2b^2 bài 2 . phân tích đa thức thành nhân tử : a) 5x^2 – 45

Question

bài 1. thực hiện phép tính :
a) (x+5)(x-7)-x(x-2)
b) (20a^2b^3 – 8a^2b^3 + 12a^2b^2):4a^2b^2
bài 2 . phân tích đa thức thành nhân tử :
a) 5x^2 – 45
b) x^2 – xy +10x – 10y
c) 25x^2 – 10x + 1 – y^2
d) x^2 + 7x + 10
bài 3 .
a) tìm x biết : (x+2)^2 – (x+5)(x-5) = 25
b) tìm giá trị nhỏ nhất của M biết
M = x^2 – 10x + 10
bài 4 .
a) tìm a để đa thức x^3 + x^2 – x +a chia hết cho x+2
b) thực hiện phép tính
(3x^3 – 5x^2 + 9x – 15) : (3x – 5)
bài 5 . chứng minh rằng : b biểu thức sau luôn dùng với mọi x
a)” b”với x^2 – 6x + 10
b) tương tự : 4x^2 + y^2 – 4xy + 4x – 2y + 2 . ” *nâng cao*”
” ko nhất thiết làm câu b bài 5 ”
” làm đúng có quà “

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-08T16:51:23+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:53:10+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: bài 2 . phân tích đa thức thành nhân tử :

  a)5x^2 – 45

  =5x^2-45

  =5(x^2-9)

  =5(x-3)(x+3)

  b) x^2 – xy +10x – 10y

  =(x^2-xy)+(10x-10y)

  =x(x-y)+10(x-y)

  =(x-y)(x+10)

  c) 25x^2 – 10x + 1 – y^2

  =(25x^2 – 10x + 1) – y^2

  =(5x-1)^2-y^2

  +(5x-1-y)(5x-1+y)

  d) x^2 + 7x +10

  =x^2+5x+2x+10

  =( x^2+2x)+( 5x+10)

  =x(x+2)+5(x+2)

  =(x+2)(x+5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )