Bài 1: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 38. Nếu thêm vào ST1 là 7 đơn vị thì ST1 sẽ gấp đôi ST2 Bài 2 : Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 189. Nếu b

Question

Bài 1: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 38. Nếu thêm vào ST1 là 7 đơn vị thì ST1 sẽ gấp đôi ST2
Bài 2 : Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 189. Nếu bỏ chữ số 0 bên phải số lớn thì ta có số bé

in progress 0
Julia 2 tuần 2021-08-30T17:09:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:10:53+00:00

  Đáp án:

   Dưới

  Giải thích các bước giải:

   Bài $1:$

  Tổng mới của $2$ số là:

  $38+7=45 $

  Số thứ nhất là:

  $[45÷(2+1)×2]-7=23 $

  Số thứ $2$ là:

  $38-23=15$

  Bài $2:$

  Vì số $0$ bên phải được số lớn thì ta được số bé$⇒$số lớn$=10$ số bé

  Số lớn là:

  $189÷(10+1)×10=≈171,8181…$

  Số bé là:

  $189÷(10+1)×1=≈17,1818….$

  (Bài $2$ mình thấy đề sai nhé)

  0
  2021-08-30T17:11:43+00:00

  BÀI 1 :                 Giải

           Số thứ nhất là : 

                  ( 38 + 7 ) : ( 2 – 1 ) × 2 – 7 = 83

           Số thứ hai là :

                  83 – 38 = 45

                            Đ/S : STN : 83

                                     STH : 45

  BÀI 2 :                  Giải

         Vì nếu bỏ chữ số 0 bên phải số lớn thì ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé.

         Tổng số phần bằng nhau là :

                      10 + 1 = 11 ( phần )

         Số lớn là :

                      189 : 11 = 

  đề sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )