Bài 1: Tìm x: a) 5.(3-2x)+5.(x-4)=6-4x b) -3.(x-5)+6.(x+2)=9 c) 10.(x-7)-8.(x+5)=6.(-5)+24 d) -7.(3x-5)+2.(7x-14)=28

Question

Bài 1: Tìm x:
a) 5.(3-2x)+5.(x-4)=6-4x
b) -3.(x-5)+6.(x+2)=9
c) 10.(x-7)-8.(x+5)=6.(-5)+24
d) -7.(3x-5)+2.(7x-14)=28

in progress 0
Cora 5 tháng 2021-07-16T16:25:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:26:37+00:00

  Đáp án:a)x=-11 ; b)x=-6

   

  Giải thích các bước giải:

   a)5. (3-2x)+5. (x-4)=6-4x

  => 15-10x+5x-20=6-4x

  => 15-10x+5x-20-6+4x=0

  => -11-x=0

  => x=-11

  b)=>-3x+15+6x+12=9

  =>3x+27=9

  =>3x=-18

  =>x=-6

  0
  2021-07-16T16:27:16+00:00

  a) 5. (3-2x)+5. (x-4)=6-4x

  => 15-10x+5x-20=6-4x

  => 15-10x+5x-20-6+4x=0

  => -11-x=0

  => x=-11

  b)-3.(x-5)+6.(x+2)=9

  => -3x+15+6x+12=9

  => -3x+15+6x+12-9=0

  => 3x+18=0

  => 3x=-18

  => x=-6

  c) 10.(x-7)-8.(x+5)=6.(-5)+24

  =>10x-70-8x-40=-6

  => 10x-70-8x-40+6=0

  => 2x-104=0

  => 2x=104

  => x=52

  d)-7.(3x+5)+2.(7x-14)=28

  => -21x-35+14x-28=28

  => -21x-35+14x-28-28=0

  => -7x-91=0

  => -7x=91

  => x=-13

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )