Bài 1:Tìm x a)x+9=-7 b)x-4=-8 |x|-2=5 Bài 2:Tìm x thuộc Z a)2 chia hết x-1 b)lập bảng

Question

Bài 1:Tìm x
a)x+9=-7
b)x-4=-8
|x|-2=5
Bài 2:Tìm x thuộc Z
a)2 chia hết x-1
b)lập bảng

in progress 0
Bella 3 ngày 2021-12-07T22:25:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:27:08+00:00

  1a)x+9=-7               b)x-4=-8            |x|-2=5  x=(-7)-9                  x=-8+4            |x|=5+2  x=-16                      x=-4                 |x|=7                                                          Vậy x={7;-7}      

    

  Giải thích các bước 

  0
  2021-12-07T22:27:51+00:00

  Bài 1:
  a, x + 9 = -7
  ⇒       x = -16
  Vậy x = – 16
  b, x – 4 = -8
  ⇒      x = -4
  Vậy x = -4
  c, | x | – 2 =5
  ⇒        |x| = 7
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=7\\x=-7\end{array} \right.\) 
  Vậy x = ±7
  Bài 2: 
  a, 2 chia hết cho x – 1
  ⇒ 1 + 1 chia hết cho x – 1
  b, x – 1 ∈ Ư(2)= {1; -1; 2; -2}
      x ∈ {0; 2; 3; -3)
  Mình không lập bảng được nên thông cảm cho mình nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )