bài 1: Tìm x: a, x + $\frac{4}{5}$=$\frac{4}{5}$ + ($\frac{3}{7}$ +$\frac{3}{5}$ ) b, $\frac{5}{7}$ +$\frac{x}{35}$ =$\frac{4}{5}$ bài 2: Can thứ n

Question

bài 1: Tìm x:
a, x + $\frac{4}{5}$=$\frac{4}{5}$ + ($\frac{3}{7}$ +$\frac{3}{5}$ )
b, $\frac{5}{7}$ +$\frac{x}{35}$ =$\frac{4}{5}$
bài 2: Can thứ nhất có $\frac{3}{2}$ l nước mắm, can thứ hai có 5 l nước mắm, can thứ ba có nhiều hơn can thứ hai $\frac{1}{2}$ l nước mắm. Hỏi cả ba can có bao nhiêu l nước mắm

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-09-30T14:24:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:26:17+00:00

  Bài `1:`

  `a, x + 4/5 = 4/5 + (3/7 + 3/5)`

  `⇒ x = 3/7 + 3/5`

  `⇒ x = 15/35 + 21/35`

  `⇒ x = 36/35`

  `b, 5/7 + x/35 = 4/5`

  `⇒ x/35 = 4/5 – 5/7`

  `⇒ x/35 = 28/35 – 25/35`

  `⇒ x/35 = 3/35`

  `⇒ x = 3`

  Bài `2:`

  Can thứ `3` có số `l` nước mắn là:

  `5 + 1/2 = 11/2 (l)`

  Cả `3` can có số `l` nước mắn là:

  `3/2 + 5 + 11/2 = 12 (l)`

                Đáp số : `12l`

   

  0
  2021-09-30T14:26:38+00:00

  Bài1:

  $a,x+4/5=4/5+(3/7+3/5)$

        $x+4/5=4/5+36/35$

        $x+4/5=64/35$

         $x=64/35-4/5$

         $x=36/35$

  $b,5/7+x/35=4/5$

       $x/35=4/5-5/7$

      $x/35=3/35$

       $x=3$

  Bài2:

  Can thứ ba là : $5+1/2=5,5(lít)$

  Cả ba can là :  $3/2+5+5,5=12(lít)

            $Đ/số:12lít$

  Xin hay nhất 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )