Bài 1 tìm ảnh của đg tron sau qua phép vị tự V(I,K) I(3;-2) k=-3 a) x^2 +y^2 -6x-2y+6=0 b) x^2 +y^2 +2x-4y-11=0

Question

Bài 1
tìm ảnh của đg tron sau qua phép vị tự V(I,K) I(3;-2) k=-3
a) x^2 +y^2 -6x-2y+6=0
b) x^2 +y^2 +2x-4y-11=0

in progress 0
Katherine 2 năm 2021-09-20T14:48:28+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:50:04+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) $x^2 +y^2 -6x-2y+6=0$ (C1)

  ⇔ $(x-3)^2+(y-1)^2=4$

  (C1) có tâm $A(3;1)$ bán kinh $R=2$

  Gọi (C2) là ảnh của (C1) qua phép V(I,k)

  ⇒ (C2) có bán kính R’=3.2=6

  Gọi $A'(x’;y’)$ là ảnh của A

  $\left \{ {{x’=-3.(3-3)+3} \atop {y’=-3(1+2)-2}} \right.$

  $\left \{ {{x’=3} \atop {y’=-11}} \right.$

  ⇒$I'(3;-11)$

  ⇒$(c2): (x-3)^2+(y+11)^2=36$

  b)$ x^2 +y^2 +2x-4y-11=0$ (C1)

  ⇔ $(x+1)^2+(y-2)^2=16$

  (C1) có tâm $B(-1;2)$ bán kinh $R=4$

  Gọi (C2) là ảnh của (C1) qua phép V(I,k)

  ⇒ (C2) có bán kính R’=3.4=12

  Gọi $B'(x’;y’)$ là ảnh của I

  $\left \{ {{x’=-3.(-1-3)+3} \atop {y’=-3(2+2)-2}} \right.$

  $\left \{ {{x’=15} \atop {y’=-14}} \right.$

  ⇒$I'(15;-14)$

  ⇒$(c2): (x-15)^2+(y+14)^2=144$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )