Bài 1: Tìm x biết 10/3.x-27/4=13/4 Bài 2:An có số bi bằng 5/4 số bi của Hà, số bi của Hà bằng 2/3 số bi của Hải và 1/2 số bi của hải bằng 12 bi a) Tí

Question

Bài 1: Tìm x biết
10/3.x-27/4=13/4
Bài 2:An có số bi bằng 5/4 số bi của Hà, số bi của Hà bằng 2/3 số bi của Hải và 1/2 số bi của hải bằng 12 bi
a) Tính số bi của An,Hà,Hải
b) Tính tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của ba bạn An,Hà,Hải
Bài 3: trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot sao cho: góc xOt=35độ , vẽ tia oy sao cho góc xOy=70độ
a) tính góc yOt
b) tia Ot có phải là tia phân giác của góc xoy không ? Tại sao?
c) Vẽ tia Ot’ là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc kề bù với góc xOt

in progress 0
Amara 2 năm 2021-08-20T03:38:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:40:11+00:00

  Bài 1

  10/3.x-27/4=13/4

   10/3.x    =13/4+27/4

  10/3.x      =10

          x       =3 

         vậy x=3

  Bài 2 

  a,Hải có số bi là: 

    12:1/2=24 (viên)

  Hà có số bi là:

    24.2/3=16(viên)

  An có số bi là:

    16.5/4=20(viên)

  b, Tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của bạn An là: 

    24:20=1,2=120%

  Tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của bạn Hà là :

    24:24=1=100%

  Tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của bạn Hải là: 

    24:16= 1.5=150% 

  Bài 3.

  Mình dùng máy tính nên ko vẽ đc hình.Mong bạn thông cảm.

                                                                 ~Xin ctlhn ạ~

   

  0
  2021-08-20T03:40:40+00:00

  Bài 1

  10/3.x-27/4=13/4

  ⇒ 10/3.x    =13/4+27/4

  10/3.x      =10

  ⇔x            =3 

  vậy x=3

  Bài 2 

  a,Số bi của hải là : 

    12:1/2=24 (viên)

  số bi của hà là :

    24.2/3=16(viên)

  số bi của an là:

    16.5/4=20(viên)

  b, tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của ba bạn An là: 

    24:20=1,2=120%

  tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của ba bạn hà là :

    24:24=1=100%

  tỉ số phần trăm số bi của Hải so với số bi của ba bạn Hải là: 

    24:16= 1.5=150% 

  Nhớ vote cho mik nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )